Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Misja szkoły

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

„Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia”.

WIZJA SZKOŁY

 Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy, jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem.

  Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

  Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

  Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

  MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie:

 1) jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie;

 2) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

 3) czerpie radość z nauki;

 4) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

 5) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

 6) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

 7) zgodnie współpracuje z innymi;

 8) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

 9) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

 10)  rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

 11)  dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

 12)  potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.