Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

Regulamin Świetlicy

 

Załącznik nr1

 do zarządzenia 03/2019/2020

dyrektora szkoły z dnia 30.08.2019r.

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3

 im. Jana Pawła II

w Paczkowie

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez kierownika świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)     czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)     organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

a)     zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)     pomoc w nauce,

c)     warunki do nauki własnej,

d)     kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)     właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f)      rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)     stymulowanie postawy twórczej,

h)     wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

i)       pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

j)       pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k)     wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

l)       współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:

a)     organizowanie opieki,

b)     organizowanie pomocy w nauce,

c)     tworzenie warunków do nauki własnej,

d)     przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)     wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f)      organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

g)     odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i)       upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j)       rozwijanie samodzielności i aktywności,

k)     współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 16.00.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik

świetlicy szkolnej.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 3. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)     dojeżdżający do szkoły,

b)     skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

c)     zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego.

 1. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 11.30 – uczniowie klas I - III oraz o godzinie 12.30. – uczniowie klas – IV – VIII. Pozostałe dzieci spędzają czas na przerwie, na korytarzu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.
 2. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 4. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

a)     właściwie zorganizowanej opieki,

b)     życzliwego traktowania,

c)     poszanowania godności osobistej,

d)     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)     wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f)      uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g)     rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)     korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

a)     przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)     przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c)     współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)     uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)     kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)      respektowania poleceń nauczyciela,

g)     dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

h)     nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i)       przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

j)       nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k)     dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l)       ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik zajęć.
 1. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 2. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 3. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
 4. Księga protokołów zebrań wychowawców świetlicy.
 5. Dokumentacja finansowa.
 6. Kronika świetlicy.

§ 8.

Zadania kierownika świetlicy

      Do szczegółowych zadań kierownika świetlicy należy:

1)     Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

2)     Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy.

3)     Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej.

4)     Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych.

5)     Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych.

6)     Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.

7)     Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców.

8)     Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

9)     Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.

10)  Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.

11)  Opracowanie terminarza i założeń obserwacji zajęć świetlicowych.

12)  Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.

13)  Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.

14)  Dbałość o odpowiednią ilość druków szkolnych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy, np. Dzienniki zajęć świetlicowych.

15)  Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.

16)  Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych.

17)  Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.

18)  Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy.

19)  Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

20)  Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.

21)  Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

 

§ 9.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

§ 10.

Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019r. zarządzeniem dyrektora szkoły                              Nr 03/2019/2020

 

 

 

 

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).