Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start / Świetlica / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

im. Jana Pawła II w Paczkowie

 

  1. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.1.   Do głównych zadań świetlicy szkolnej należy:

1.1.1.     zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,

1.1.2.     tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,

1.1.3.     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

1.1.4.     kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.

1.2.   Do szczegółowych zadań świetlicy należy:

1.3.   zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

1.4.   umożliwienie uczestnictwa wychowankom w zajęciach świetlicowych: rekreacyjnych, plastycznych, technicznych, ruchowych, grach i zabawach dydaktycznych,

1.5.   rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,

1.6.   zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,

1.7.   możliwość uczestnictwa wychowanków w zajęciach rozwijających talenty, pasje, zainteresowania,

1.8.   pomoc w nauce i odrabianiu zadań,

1.9.   prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,

1.10. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zajęć opiekuńczych i wychowawczych,

1.11. rozwijanie empatii, kreatywności i twórczej inwencji,

1.12. umożliwienie korzystania ze stołówki szkolnej.

 

  1. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2.1.   świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 16.00,  oraz w dniach, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (zgodnie z potrzebami rodziców i uczniów),

2.2.   ze świetlicy korzystają obowiązkowo uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, których rodzice złożyli pisemną deklarację,

2.3.   rodzic zobowiązany jest poinformować pracowników świetlicy o problemach zdrowotnych dziecka,

2.4.   kierownik świetlicy wraz z wychowawcami każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych,

2.5.   plan pracy świetlicy szkolnej jest skorelowany z rocznym planem pracy szkoły i szkolnym Programem Wychowawczym,

2.6.   świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba nie powinna przekraczać 25 osób,

2.7.   wszelkie zmiany dotyczące wcześniejszego wyjścia dziecka ze świetlicy powinny być zgłaszane przez rodziców ustnie lub w formie pisemnej z aktualną datą,

2.8.   uczeń przestaje  być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców o wypisaniu dziecka.

 

  1. REKRUTACJA

3.1.   Rekrutację prowadzi kierownik świetlicy a o przyjęciu decyduje Dyrektor szkoły.

3.2.   Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszenia, które zawierają następujące informacje: dane osobowe dziecka, informacje o stanie zdrowia, zainteresowaniach dziecka, osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, zasady opuszczania świetlicy przez wychowanka.

 

  1. DOŻYWIANIE

4.1.   Świetlica szkolna we współpracy ze stołówką szkolną organizuje dla uczniów gorący posiłek.

4.2.   Odpłatność za korzystanie z posiłku ustala kierownik świetlicy.

4.3.   Uczniowie z rodzin o niskich dochodach mogą korzystać z bezpłatnego lub częściowo odpłatnego dożywiania finansowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, Polski Czerwony Krzyż, inne osoby fizyczne lub prawne.

 

  1. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

5.1.   kształtowanie pożądanych nawyków współżycia w grupie,

5.2.   zapewnienie dziecku wszechstronnego rozwoju,

5.3.   upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zdrowie,

5.4.   organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

5.5.   przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

5.6.   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

5.7.   tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,

5.8.   dbanie o bezpieczeństwo w czasie przywozu i odwozu uczniów,

5.9.   rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów,

5.10. zabieganie o powodzenie szkolne wychowanków,

5.11. inicjowanie współpracy z rodzicami i wychowawcami klas,

5.12. zapewnianie opieki uczniom w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ŚWIETLICY

6.1.   Wychowanek ma prawo do:

6.1.1.     właściwe zorganizowanej opieki gwarantującej bezpieczeństwo,

6.1.2.     podmiotowego i życzliwego traktowania,

6.1.3.     swobody wyrażania myśli i przekonań,

6.1.4.     opieki wychowawczej,

6.1.5.     uczestnictwa w zajęciach zgodnych z zainteresowaniami,

6.1.6.     szacunku, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

6.1.7.     pomocy w nauce.

6.2.   Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do :

6.2.1.     aktywnego uczestniczenia w pracach i zajęciach prowadzonych w świetlicy,

6.2.2.     poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

6.2.3.     kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, pobytu w stołówce szkolnej oraz podczas jazdy autobusem szkolnym,

6.2.4.     respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy,

6.2.5.     przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

6.2.6.     dbania o porządek po zakończonych zajęciach,

6.2.7.     nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę).

 

  1. DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY

7.1.   W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

7.1.1.     regulamin świetlicy,

7.1.2.     plan pracy świetlicy,

7.1.3.     roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą świetlicową,

7.1.4.     dzienniki zajęć,

7.1.5.     karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,

7.1.6.     sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej,

7.1.7.     dowody wpłat za dożywianie,

7.1.8.     raporty żywieniowe,

7.1.9.     dokumentacja HACCP.

 

  1. SPRAWY RÓŻNE

8.1.   Wychowawcy  informują rodziców na bieżąco o zachowaniu dzieci w świetlicy, o ich ewentualnych trudnościach w kontaktach interpersonalnych, problemach emocjonalnych i innych.

8.2.   Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez dzieci z domu do świetlicy.

8.3.   Za  szkody materialne wyrządzone przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.

8.4.   Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać kierownikowi świetlicy.