Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło

Regulamin Stołówki Szkolnej

Załącznik nr2

 do zarządzenia 03/2019/2020

dyrektora szkoły z dnia 30.08.2019r.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3

im. Jana   Pawła II

w Paczkowie

 

Uchwalono na podstawie: art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148),

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

 

 1. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas dwóch przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się po ustaleniu z kierownikiem świetlicy.

 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej.

 

§ 2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 

1)     uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2)     uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez OPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,

3)     pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,

4)     nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.


§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 

 1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

1)     opłata za jeden posiłek dla ucznia –  3,00 zł,

2)     opłata za jeden posiłek dla innych osób – 6,00 zł.

 

 1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły                                         w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 1. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są                             w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

 

 1. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

 

 1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.


§ 4.
Wnoszenie opłat za posiłki

 

 1. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje kierownik świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kierownika świetlicy.

 

Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych do 15-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli 15 -ty dzień miesiąca jest dniem wolnym, to termin płatności zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy.

 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce, wyznaczyć inny niż określony w pkt. 1 termin wnoszenia opłat.

 

 1. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do terminowego i regularnego wnoszenia należnych opłat. Jeżeli zaległość w opłatach przekracza termin w/w rodzic zostaje poinformowany o kwocie zadłużenia i jej wymagalności. Jeżeli po wyznaczonym terminie nie odnotujemy wpłaty szkoła może naliczać odsetki za dzień zwłoki 1% należnej kwoty z tytułu nieterminowego regulowania należności.
 2. W przypadku zwłoki za opłatę za obiady w stołówce szkolnej Dyrektor może podjąć decyzję                 o wykreśleniu z listy uczniów korzystających z obiadów po uregulowaniu zaległej należności. Rodzic bądź opiekun prawny zostanie o tym fakcie poinformowany na piśmie.
 3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole niewykorzystana opłata za korzystanie z posiłku                     w stołówce szkolnej za dany miesiąc będzie rozliczana w miesiącu następnym.
 1. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane dni wnosi się z góry, do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

 

§ 6.
Zwroty za niewykorzystane obiady

 

 1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.

 

 1. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
 2. Niezgłoszona nieobecność́ na posiłku nie skutkuje zwrotem opłaty

 

 1. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

 

§ 7.
Zasady zachowania na stołówce

 

 1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.

 

 1. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.

 

 1. W stołówce obowiązuje cisza.

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 

 1. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.

 

 1. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

 

 1. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

 

 1. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

 

§ 8.
Postanowienia końcowe

 

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.

 

 1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019r.

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) - art. 106.