Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Paczkowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) informujemy, że :

  •   administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa 48-370 Paczków, ul. 1-go Maja 2, reprezentowany przez Dyrektora szkoły;
  •   przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez Tel. 721-214-661, email: marcin.gawel@onet.pl;
  •   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu Edukacyjno-wychowawczego dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  •   odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy administracyjni oraz nauczyciele uczący w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie, a także instytucje nadzorujące placówkę oraz podmioty współpracujące ze szkołą, zgodnie z założeniami zawartymi w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  •   Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia nauki dziecka w szkole lub na okres odpowiadający przepisom o archiwizacji dokumentów szkolnych;
  •   posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich oraz dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •   mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia dla Państwa dziecka procesu edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie