Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie bierze udział w międzynarodowym projekcie. Dołączyliśmy do Globalnej Imprezy Tanecznej Szkoły Podstawowej nr 90 na Brooklynie w Nowym Jorkudnia 9 grudnia. Naszym celem jest połączenie klipów wideo z naszej szkoły i pozostałych siedmiu szkół w ramach Międzynarodowej Imprezy Tanecznej Godzina Kodowania. W projekcie bierze udział siedem szkól z całego świata: Anglii, Japonii, Polski, Portoryko, Kataru, Stanów Zjednoczonych, Senegalu i Tajwanu.

 

Celem projektu jest wykorzystanie programu Dance Party firmy Code.org w celu stworzenia rutyny tanecznej. Następnie uczniowie zatańczą jednocześnie, przestrzegając kodu.

 

Nagrany klip zostanie wysłany do szkoły na Brooklynie 9 grudnia2019 r.  

 

10 grudnia szkoła w Nowym Jorku opublikuje zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych, używając hashtaga # ps90GlobalDanceParty.

 

11 grudnia: uzyskamy dostęp do filmów z innych krajów i pokażemy je uczniom naszej szkoły. Uczniowie będą znów tańczyć podczas oglądania filmu wspólnie z uczniami z siedmiu krajów na całym świecie.

 

11 grudnia: Prześlemy wideo lub zdjęcia naszych uczniów oglądających taniec innych szkół.

 

13 grudnia: Szkoła podstawowa nr 90 na Brooklynie prześle kompilację filmów ze wszystkich krajów uczestniczących, abyśmy mogli pokazać je swoim uczniom.

 INFORMACJA dla RODZICÓW
 
           Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:
  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Beata Fluder
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze , pokój 5A w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie.
  3. Pielęgniarka pracuje w dniach: wtorek -  godz.  8.00 – 14.35, piątek – godz. 8.00 – 14.45
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Iwona Bąk, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Wojska Polskiego
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną  i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
                                                                                                    
Dyrektor szkoły – Urszula Marszałek

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy ofertę wyjazdu do Włoch (Watykan) w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II organizowanego przez Diecezję Opolską dla szkół noszących imię Jana Pawła II.

Oferta jest skierowana dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

 


 

 

     nprc           

 


 

   BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia 05/2019/2020

Procedura postępowania w

 przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

  1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
  2. Poz. 649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach organizacyjnych.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

  

 

 

Opis procedury

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie przeprowadza pielęgniarka lub higienistka szkolna bądź osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników szkoły,                      z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w szkole – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w szkole do niezbędnego minimum.

 4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel - wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 6. Pielęgniarka lub higienistka szkolna (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

                                                                                  

Paczków, 13.09.2019r.

 

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,

 

 

 

W związku z remontem ulicy Jana Pawła II w Paczkowie i utrudnieniami w dowozach i odwozach uczniów, zwracamy się z prośbą, aby w czasie dowozu i odwozu dzieci, korzystać z ulicy Witosa w celu odciążenia ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się przystanek autobusowy.

 

  


 

Sznowni Rodzice,

 

Rada Rodziców po konsultacji z przedsatwicielem firmy ubezpieczonej zaproponowała zakres ubezpieczenia Państwa dzieci,

zestawienie znajduje się w poniższej tabeli:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
OPCJA PODSTAWOWA 25 000,00 30 000,00
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ 50,00 59,00

 

 

 

 

Artykuły

I NARODZIŁ SIĘ MIĘDZY NAMI…

2020-01-09

 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Dlatego też tradycją naszej szkoły są coroczne Jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli.

Słowa ks. Jana Twardowskiego wprowadziły wszystkich zebranych w piękną atmosferę  oczekiwania narodzin Pana Jezusa. Uczniowie z klas VI b i VII a w montażu słowno-muzycznym opowiadającym o Bożym Narodzeniu przenieśli zgromadzonych do odległego Betlejem, gdzie w ubogiej stajence Święta Rodzina radowała się z narodzin Jezusa. Nowinę     o narodzinach Syna Bożego oznajmili z wielką radością aniołowie, radowali się również  pastuszkowie, których gwiazda betlejemska poprowadziła do ubogiej stajenki. Z dalekich krajów przybyli też Trzej Królowie, klękli i pokłon szczerze oddali, darami Jezusa obdarowali. Hetman  uratował Jezusa przed  Herodem i również on złożył swą posługę małemu Jezusowi. Tej nocy bowiem

„Dziecię się narodziło,

przyniosło światu nadzieję i miłość”.

Magię i urok zbliżających się świąt Bożego Narodzenia podkreślały przepięknie zaśpiewane przez chór szkolny i solistki kolędy oraz pastorałki. Świąteczna scenografia, świetna gra aktorska, piękna oprawa muzyczna sprawiły, że przedstawienie bożonarodzeniowe zostało ciepło przyjęte przez zebranych. Pani Dyrektor Urszula Marszałek serdecznie podziękowała nauczycielom świetlicy, religii i muzyki za przygotowanie jasełek oraz złożyła wszystkim zgromadzonym - nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, rodzicom ciepłe życzenia świąteczne i noworoczne.

Przedświąteczne spotkanie zakończyło się skierowanymi do wszystkich słowami:

By domy Nasze dekorowały: miłość, życzliwość i nadzieja.

Byśmy w codziennym życiu zawsze potrafili oddzielać światło od ciemności, a dobro od zła.
Byśmy mieli siłę, by wybierać dobro.
Byśmy umieli przebaczać i przepraszać.
Uczyć się bezinteresowności na co dzień.
Ciągle przyglądać się niebu.
By zawsze świeciła gwiazda.
By była znakiem, celem, drogowskazem...

Czytaj więcej o: I NARODZIŁ SIĘ MIĘDZY NAMI…

RAZEM NA ŚWIĘTA

2020-01-07

„Witaj gwiazdo złota

na niebios przestworze

Witaj nam radośnie

Dzieciąteczko Boże!

Wznieś łask pełne dłonie

Nad głowy naszemi

My Ci zaśpiewamy

Po calutkiej ziemi”.

 

    Święta to czas, kiedy Bóg się rodzi, kiedy moc truchleje. To czas, kiedy zdajemy sobie sprawę, że Pan narodził się dla wszystkich w lichej stajence - dla smutnych, opuszczonych, dla każdego z nas. Jest to okres, w którym tradycja łączy się ze współczesnością, w pamięci odżywają zapamiętane z dzieciństwa świąteczne zwyczaje. Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy dajemy się ponieść atmosferze pełnej duchowych wzruszeń, ciepła i harmonii. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim- rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki.

   Jak co roku, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zorganizowali 20 grudnia 2019 roku świąteczne spotkanie z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Paczkowie. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest inspirowanie do podejmowania działań na rzecz osób starszych, dotkniętych cierpieniem, potrzebujących pomocy i  duchowego wsparcia. Empatyczni wolontariusze chętnie przychodzą do szpitala. Każde odwiedziny uczniów sprzyjają bowiem polepszeniu jakości życia pacjentów. Spotkania integracyjno-kulturalne i okolicznościowe stanowią antidotum na monotonię pobytu w szpitalu.

Uroczystego charakteru spotkaniu nadało wspólne śpiewanie kolęd oraz wzajemne obdarowywanie się upominkami: słodkimi pierniczkami, ozdobami oraz kartkami świątecznymi. Ta międzypokoleniowa wymiana życzeń, serdeczności z pewnością na długo pozostanie w sercach i pamięci każdego z nas.

Pamiętajmy, że starsi ludzie powinni być kimś ważnym w naszym życiu, ponieważ pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, dzięki wiedzy i dojrzałości zdobytej przez swoje życiowe doświadczenia. Wrażliwość na osoby starsze to istotna cecha współczesnego społeczeństwa, dzięki niej będziemy potrafili szanować rozsądek, mądrość osób starszych oraz ich samych.

W tę nadchodzącą świętą noc Miłości, noc Przebaczenia, noc kiedy… „Bóg się rodzi, moc truchleje”, życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny na te święta i każdy dzień Nowego Roku. Niech narodzone Dzieciatko ześle każdemu łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego a święta niech będą prawdziwym duchowym, chrześcijańskim przeżyciem.

„Kiedy się narodziłeś Panie

Świat przyjazny Ci nie był

Ale podjąłeś wyzwanie

I dałeś nam miłość na kredyt

 

Choć człowiek Cię kochać nie umiał

Nie wiedział, że Dziecię to Bóg

Tyś sprawił, że każdy zrozumiał

Bożych narodzin cud

 

Miłości Twojej żar

Wciąż opromienia nas

Choć jesteś taki maleńki

Ogarniasz nią cały świat

 

Kiedy się narodziłeś Panie

Świat nie znał Twojej miłości

Nie wiedział, jak być szczęśliwym

Lecz cierpiał od bólu i troski

Choć jesteś maleńkim Dziecięciem

Dobrocią otaczasz swój lud

Miłością przez życie prowadzisz

By każdy żył tak, jak chce Bóg”

Czytaj więcej o: RAZEM NA ŚWIĘTA

CZEKAJĄC NA MIKOŁAJA

2019-12-17

„Każdy może zostać świętym Mikołajem

To jest sprawa prostsza bardziej, niż się zdaje

Byle tylko duże serca pomyślały

Kiedy gwiazdka w górze o serduszkach małych”

 

     Szósty grudnia to jakże wyczekiwana data przez wszystkie dzieci, jak również przez niejednego dorosłego. Przede wszystkim jest to dzień, w którym można sprawić radość naszym najbliższym czy przyjaciołom, a cóż piękniejszego jest niż uśmiech na twarzy bliskiej nam osoby. Czasem wystarczy symboliczny podarunek, aby okazać naszą sympatię i pamięć.

Imieniny św. Mikołaja są co roku doskonałą okazją do oderwania się od rutynowego szkolnego planu dnia. Dlatego uczniowie naszej szkoły zaprosili do siebie św. Mikołaja licząc na to, że zapomni o małych przewinieniach czy grzeszkach i obdaruje drobnym upominkiem. Niektórzy, na wszelki wypadek, zaopatrzyli się w strój  Mikołaja lub czapkę czy rogi renifera, dlatego tego dnia w szkole było bardzo…czerwono.

Św. Mikołaj odwiedził naszą szkołę w towarzystwie pani Mikołajowej i Elfa, choć starał się to zrobić dyskretnie  „sznur” maluszków wypatrzył go na szkolnym korytarzu i nie było wyjścia- musiał odwiedzić wszystkie klasy. Udowodnił również, że wór bez dna istnieje. Chodząc po klasach składał uczniom świąteczne życzenia oraz rozdawał słodkie upominki, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Ponieważ Mikołaj był w tym roku bardzo wyrozumiały, wszyscy uczniowie bez wyjątku otrzymali słodki upominek.

Taki dzień nie zdarza się zbyt często. Wtedy jesteśmy osobami, które sprawiają, że na twarzach pojawia się uśmiech, a oczy nabierają blasku. Każdy z nas może być takim św. Mikołajem w swoim środowisku. Nieważne, jaką będziesz niósł pomoc. Ważne, że włożysz w nią serce, będziesz miał dobre intencje, a okazanie miłości i troski o drugiego człowieka przyniesie ci radość. Pamiętajmy o tym, żeby naśladować postać św. Mikołaja nie tylko od święta, bo jest on wzorem dobroci, ludzkiej życzliwości, ofiarności i bezinteresownej pomocy innym. Udowadniał to całym swoim życiem, czyńmy podobnie.

Czytaj więcej o: CZEKAJĄC NA MIKOŁAJA

AKCJA: "UWOLNIJ KARTKĘ, WYŚLIJ ŻYCZENIA"

2019-12-17

Od 2 grudnia 2019 r. nasza biblioteka w ramach akcji: "Uwolnij Kartkę, wyslij życzenia" przeprowadza pogadanki nt tej ginącej już tradycji wysyłania kartek świątecznych. Uczniowie dowiedzieli się, skąd wzięła się tradycja wysyłania kartek z życzeniami, podczas zajęć plastycznych sami stworzyli kartki, piasli życzenia, w bibliotece przygotowano wystawę kartek świątecznych.

 

Czytaj więcej o: AKCJA: "UWOLNIJ KARTKĘ, WYŚLIJ ŻYCZENIA"

HOBBIT, CZYLI WYPRAWA PO SMOCZY SKARB

2019-12-17

„Wiodą, wiodą drogi w świat

Pod gwiazdami mkną na niebie-

Choć wędrować każdy rad,

W końcu wraca w dom, do siebie

Oczy, które ognia dziw

Oglądały- i pieczary,

Patrzą czule w zieleń niw

i kochany domek stary”.

  Analiza dzieł literackich jest nieodłącznym elementem praktyki szkolnej, zwłaszcza podczas zajęć języka polskiego. Działania oscylują wokół omawiania lektur niejednokrotnie mając charakter schematyczny, mało atrakcyjny dla uczniów. Nie sprzyja to motywowaniu młodych odbiorców do chętnego, krytycznego sięgania po dzieła literackie. Aby móc kształtować w dzieciach postawę świadomego odbiorcy dzieł kultury, należy w sposób jak najbardziej atrakcyjny przybliżyć im świat powieści. Przestrzenią, która stwarza niezwykłe możliwości analizy i interpretacji, jest tolkienowski świat Śródziemia.

Fantastyka to dziedzina sztuki oparta na szczególnym rodzaju wyobraźni i swobody twórczej. Duża popularność adaptacji „Hobbita” daje możliwość zainteresowania ucznia tekstem powieści. Uczniowie klasy VIb na jeden dzień przeobrazili się w krasnoludy, elfy, gobliny i trolle. Poznawali świat fantasy „od wewnątrz”. Zajęcia zorganizowano w formie wizyt w określonym miejscu Śródziemia. Uczniowie najpierw wybrali fragment utworu, do którego stworzyli żywy obraz. Następnie opracowali scenariusz pokazu. Uwzględnili w nim odpowiednie pozy, mimikę „granych postaci”, dekoracje, kostiumy oraz rekwizyty. Kolejnym etapem było wybranie się z wizytą do klas młodszych, gdzie odbyła się prezentacja obrazu oraz różnych gadżetów związanych z tajemniczym światem elfów, goblinów, a także przeczytanie fragmentu powieści uczniom klasy IIa. Prezentacja wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród małych widzów. Przygotowując plan pracy chcieliśmy zrobić coś dla siebie i innych. Było naprawdę twórczo.

Powieść J.R.R. Tolkiena w barwny i zabawny, a jednocześnie zawoalowany sposób opowiada o naszym świecie, w którym- jak w baśni- nieustannie toczy się walka dobra ze złem.

 

 

Czytaj więcej o: HOBBIT, CZYLI WYPRAWA PO SMOCZY SKARB

Wieczór wróżb i magii ! Andrzejkowe tańce ! Najlepsza muzyka!..

2019-12-17

    A to wszystko w jeden wieczór – jeden, jedyny, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów…i wróżb.

27 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował długo oczekiwaną przez uczniów dyskotekę andrzejkową. A na dyskotece…  wspólna zabawa, najlepsza muzyka, wyśmienite humory. Jednym słowem andrzejkowe taneczne szaleństwa.

Atrakcją tego wieczoru była nastrojowa „komnata wróżb”, w której magiczne damy przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość . Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw 
z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne owoce, które symbolizowały wydarzenie, losował przepowiednię ukrytą pod kubeczkiem. Były również ciasteczka z wróżbą,  przepowiednie  ze szklanej kuli, wróżby zkombinacji cyfr z daty urodzenia i wiele, wiele innych. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego – szczęście, miłość czy może jakąś miłą niespodziankę.

Tego wieczoru uczniowie  bawili się znakomicie -  dobre  humory, radość i uśmiech na twarzy dopisywały wszystkim. A przepowiedziana przyszłość… może się spełnić. Tak naprawdę wiele zależy od nas samych.  I  o tym warto pamiętać.

Czytaj więcej o: Wieczór wróżb i magii ! Andrzejkowe tańce ! Najlepsza muzyka!..

Szkolny Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej

2019-12-17

     W dniu 06 grudnia 2019r. w hali sportowej GCSiR  odbył się Szkolny Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Drużyn Mieszanych.

W turnieju wzięły udział trzy drużyny składające się z uczniów z naszej szkoły, a oto wyniki:

I miejsce -  „Gwiazdy”( W. Respondek, P. Jankowska, A. Twerd, D. Król, K. Marass, N. Madziar,

 W. Zając)

II miejsce – „D.J” ( K. Kieliszek, P. Grzybczak, A. Werner, A. Majchrzak, M. Wilgos, M. Wylezińska, D. Puzio, N. Rychel, E. Zając, E. Wielek )

III miejsce – „Czarne Malinki” ( K. Caputa, A. Goryl, K. Turosz, W. Wiercigroch, J. Kliś, K. Antolak, K. Janczewski ).

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni słodkim upominkiem. Wygranym gratulujemy!!!

Czytaj więcej o: Szkolny Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej

Konkurs jesienny

2019-12-01

    Polska złota jesień i  przepiękny, mieniący się kolorami  październik zachęcił naszych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pod nazwą „Paczkowska jesień”. Celem konkursu było uchwycenie obiektywem aparatu  piękna tej pory roku w połączeniu z urokiem Paczkowa i okolic. Udało się wyśmienicie! Nasza zdolna młodzież  skorzystała z łaskawej aury i przepięknie udokumentowała walory przyrodnicze naszej małej ojczyzny. Prace cieszyły oczy w holu przy wejściu do szkoły, a komisja konkursowa oceniła je przyznając:

I miejsce- Nicoli Sypień z klasy 5a,

II miejsce- Edycie Gardas- z klasy 5a

III miejsce- Mai Burbie, również z klasy 5a.

Ponadto wyróżniono prace  Leny Glińskiej (6b),  Eryka Glińskiego (7a)  i Michała Szczotki (8b). Serdeczne gratulacje!

Klasy ósme także zainteresowały się drzewostanem paczkowskich parków, wykonując zielniki z liśćmi popularnych drzew.

   Warto dodać, ze uczniowie naszej szkoły cenią i kochają nie tylko rodzimą florę, ale i faunę,  a zwłaszcza domowe zwierzaki.  Z okazji Światowego Dnia Zwierząt  pochwalili się zdjęciami swoich pupilków, z których również powstała urocza wystawa pod  hasłem „Kochamy nasze  zwierzaki!”

Czytaj więcej o: Konkurs jesienny

Nietypowe lekcje w Muzeum Gazownictwa

2019-12-01

    Paczkowskie Muzeum Gazownictwa nie od dziś jest jednym z ciekawszych miejsc  na mapie naszego miasta. Doceniają to zarówno mieszkańcy, jak i goście chętnie i licznie odwiedzający to miejsce. Miejsce, które niegdyś zapewniało paliwo wykorzystywane w życiu codziennym Paczkowian. Paliwem tym zainteresowały się media, a dokładnie Telewizja Polska- kanał TVP3 Opole. Stacja podjęła się realizacji cyklicznego programu pt: „Błękitne paliwo bez tajemnic”, w którym wzięli udział uczniowie paczkowskich szkół podstawowych, w tym nasi siódmo- i ósmoklasiści. Lekcje chemii w terenie (15. i 22 listopada)  poprowadził dyrektor muzeum pan Wojciech Kalfas, o pogotowiu gazowym opowiedział kierownik Gazowni w Nysie pan Andrzej Zubel, a nad sprawnym przebiegiem nagrania czuwał redaktor Jakub Biel.

Pierwszy odcinek  z naszym udziałem wyemitowany został 18 listopada, na następne zapraszamy w imieniu realizatorów już 2. i 16. grudnia o godzinie 19.10 w TVP 3 Opole.

https://www.facebook.com/tvpopole/videos/976988609346711/

Czytaj więcej o: Nietypowe lekcje w Muzeum Gazownictwa

WIELKA SPRAWA – DZIECKA PRAWA

2019-12-01

 

Młody człowieku! To nie zabawa-masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. Na samym wstępie, uwierz z ochota, że jesteś młodą, ludzką istotą. Nikt nie ma prawa bić Cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub Ci ubliżać, możesz się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia”.

      Trzydzieści lat temu państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliły kanon norm myślenia i postępowania wobec dzieci, aby zapewnić im ochronę i bezwzględne przestrzeganie ich niezbywalnych praw, mądrość i szacunek osób dorosłych, wsparcie w rozwoju i opiekę instytucji gwarantujących dzieciom pieczę i edukację. 20 listopada 1989 roku oficjalnie umową międzynarodową wprowadzono dyrektywy obowiązujące w krajach ONZ, aby zapewnić dzieciom harmonijne, bezpieczne, radosne… dzieciństwo. Obowiązująca do dzisiaj Konwencja o Prawach Dziecka z racji ilości podejmowanych przez nią norm, dyrektyw, obszarów, zagadnień uznawana jest za najbardziej uniwersalną umowę dotyczącą niezbywalnych praw człowieka, a jej fundamentalnym założeniem jest bezwzględne uznanie obowiązków osób dorosłych, podmiotów i instytucji wobec dzieci.

      Ta okrągła 30 rocznica…stała się ważnym, pięknym i mądrym pretekstem do jeszcze ważniejszych, piękniejszych i mądrzejszych działań edukacyjnych oraz wydarzeń o wydźwięku integracyjnym realizowanych w naszej szkole. W kreatywnych projektach i zespołowych działaniach uczniowsko-nauczycielskich uhonorowaliśmy rocznice uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

      W rocznicę uchwalenia konwencji - 20 listopada 2019 roku - uczniowie, nauczyciele naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko lub posiadali niebieskie elementy i akcesoria. Na terenie szkoły zostały wyeksponowane materiały, które pokazywały, że dziecko wymaga szczególnego traktowania, opieki i troski. Wystawa na ten temat wzbudziła duże zainteresowanie oglądających, a jednocześnie pokazała, że poprzez przekaz artystyczno - twórczy uczniowie zdobywają wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka.

      Ponieważ prawa dziecka znajdują także odzwierciedlenie w codziennym życiu ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane. W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań. W ramach akcji uczniowie klas młodszych I-II wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce i rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu przygotowanych przez uczniów klasy Va. Podczas zajęć nie mogliśmy nie wspomnieć o osobie J. Korczaka, który całe swoje życie poświęcił walce o prawa najmłodszych.

      To był piękny i mądry dzień, a ranga i rola tego „traktatu o szczęśliwym dzieciństwie” jest nie do przecenienia. Zasady w nim obowiązujące są ponadczasowe i uniwersalne. Staje się więc oczywiste, że im bardziej uświadomimy dzieci o ich niezbywalnych prawach do harmonijnego, bezpiecznego, mądrego i wartościowego dzieciństwa przepełnionego miłością, szacunkiem, sympatią i akceptacja… tym większy jest potencjał na ich szczęśliwą, wrażliwą i mądrą przyszłość oraz dorosłość.

Czytaj więcej o: WIELKA SPRAWA – DZIECKA PRAWA