Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie bierze udział w międzynarodowym projekcie. Dołączyliśmy do Globalnej Imprezy Tanecznej Szkoły Podstawowej nr 90 na Brooklynie w Nowym Jorkudnia 9 grudnia. Naszym celem jest połączenie klipów wideo z naszej szkoły i pozostałych siedmiu szkół w ramach Międzynarodowej Imprezy Tanecznej Godzina Kodowania. W projekcie bierze udział siedem szkól z całego świata: Anglii, Japonii, Polski, Portoryko, Kataru, Stanów Zjednoczonych, Senegalu i Tajwanu.

 

Celem projektu jest wykorzystanie programu Dance Party firmy Code.org w celu stworzenia rutyny tanecznej. Następnie uczniowie zatańczą jednocześnie, przestrzegając kodu.

 

Nagrany klip zostanie wysłany do szkoły na Brooklynie 9 grudnia2019 r.  

 

10 grudnia szkoła w Nowym Jorku opublikuje zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych, używając hashtaga # ps90GlobalDanceParty.

 

11 grudnia: uzyskamy dostęp do filmów z innych krajów i pokażemy je uczniom naszej szkoły. Uczniowie będą znów tańczyć podczas oglądania filmu wspólnie z uczniami z siedmiu krajów na całym świecie.

 

11 grudnia: Prześlemy wideo lub zdjęcia naszych uczniów oglądających taniec innych szkół.

 

13 grudnia: Szkoła podstawowa nr 90 na Brooklynie prześle kompilację filmów ze wszystkich krajów uczestniczących, abyśmy mogli pokazać je swoim uczniom.

 INFORMACJA dla RODZICÓW
 
           Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:
  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Beata Fluder
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze , pokój 5A w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie.
  3. Pielęgniarka pracuje w dniach: wtorek -  godz.  8.00 – 14.35, piątek – godz. 8.00 – 14.45
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Iwona Bąk, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Wojska Polskiego
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną  i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
                                                                                                    
Dyrektor szkoły – Urszula Marszałek

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy ofertę wyjazdu do Włoch (Watykan) w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II organizowanego przez Diecezję Opolską dla szkół noszących imię Jana Pawła II.

Oferta jest skierowana dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

 


 

 

     nprc           

 


 

   BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia 05/2019/2020

Procedura postępowania w

 przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

  1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
  2. Poz. 649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach organizacyjnych.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

  

 

 

Opis procedury

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie przeprowadza pielęgniarka lub higienistka szkolna bądź osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników szkoły,                      z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w szkole – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w szkole do niezbędnego minimum.

 4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel - wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 6. Pielęgniarka lub higienistka szkolna (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

                                                                                  

Paczków, 13.09.2019r.

 

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,

 

 

 

W związku z remontem ulicy Jana Pawła II w Paczkowie i utrudnieniami w dowozach i odwozach uczniów, zwracamy się z prośbą, aby w czasie dowozu i odwozu dzieci, korzystać z ulicy Witosa w celu odciążenia ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się przystanek autobusowy.

 

  


 

Sznowni Rodzice,

 

Rada Rodziców po konsultacji z przedsatwicielem firmy ubezpieczonej zaproponowała zakres ubezpieczenia Państwa dzieci,

zestawienie znajduje się w poniższej tabeli:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
OPCJA PODSTAWOWA 25 000,00 30 000,00
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ 50,00 59,00

 

 

 

 

Artykuły

Konkurs jesienny

2019-12-01

    Polska złota jesień i  przepiękny, mieniący się kolorami  październik zachęcił naszych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pod nazwą „Paczkowska jesień”. Celem konkursu było uchwycenie obiektywem aparatu  piękna tej pory roku w połączeniu z urokiem Paczkowa i okolic. Udało się wyśmienicie! Nasza zdolna młodzież  skorzystała z łaskawej aury i przepięknie udokumentowała walory przyrodnicze naszej małej ojczyzny. Prace cieszyły oczy w holu przy wejściu do szkoły, a komisja konkursowa oceniła je przyznając:

I miejsce- Nicoli Sypień z klasy 5a,

II miejsce- Edycie Gardas- z klasy 5a

III miejsce- Mai Burbie, również z klasy 5a.

Ponadto wyróżniono prace  Leny Glińskiej (6b),  Eryka Glińskiego (7a)  i Michała Szczotki (8b). Serdeczne gratulacje!

Klasy ósme także zainteresowały się drzewostanem paczkowskich parków, wykonując zielniki z liśćmi popularnych drzew.

   Warto dodać, ze uczniowie naszej szkoły cenią i kochają nie tylko rodzimą florę, ale i faunę,  a zwłaszcza domowe zwierzaki.  Z okazji Światowego Dnia Zwierząt  pochwalili się zdjęciami swoich pupilków, z których również powstała urocza wystawa pod  hasłem „Kochamy nasze  zwierzaki!”

Czytaj więcej o: Konkurs jesienny

Nietypowe lekcje w Muzeum Gazownictwa

2019-12-01

    Paczkowskie Muzeum Gazownictwa nie od dziś jest jednym z ciekawszych miejsc  na mapie naszego miasta. Doceniają to zarówno mieszkańcy, jak i goście chętnie i licznie odwiedzający to miejsce. Miejsce, które niegdyś zapewniało paliwo wykorzystywane w życiu codziennym Paczkowian. Paliwem tym zainteresowały się media, a dokładnie Telewizja Polska- kanał TVP3 Opole. Stacja podjęła się realizacji cyklicznego programu pt: „Błękitne paliwo bez tajemnic”, w którym wzięli udział uczniowie paczkowskich szkół podstawowych, w tym nasi siódmo- i ósmoklasiści. Lekcje chemii w terenie (15. i 22 listopada)  poprowadził dyrektor muzeum pan Wojciech Kalfas, o pogotowiu gazowym opowiedział kierownik Gazowni w Nysie pan Andrzej Zubel, a nad sprawnym przebiegiem nagrania czuwał redaktor Jakub Biel.

Pierwszy odcinek  z naszym udziałem wyemitowany został 18 listopada, na następne zapraszamy w imieniu realizatorów już 2. i 16. grudnia o godzinie 19.10 w TVP 3 Opole.

https://www.facebook.com/tvpopole/videos/976988609346711/

Czytaj więcej o: Nietypowe lekcje w Muzeum Gazownictwa

WIELKA SPRAWA – DZIECKA PRAWA

2019-12-01

 

Młody człowieku! To nie zabawa-masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. Na samym wstępie, uwierz z ochota, że jesteś młodą, ludzką istotą. Nikt nie ma prawa bić Cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub Ci ubliżać, możesz się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia”.

      Trzydzieści lat temu państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliły kanon norm myślenia i postępowania wobec dzieci, aby zapewnić im ochronę i bezwzględne przestrzeganie ich niezbywalnych praw, mądrość i szacunek osób dorosłych, wsparcie w rozwoju i opiekę instytucji gwarantujących dzieciom pieczę i edukację. 20 listopada 1989 roku oficjalnie umową międzynarodową wprowadzono dyrektywy obowiązujące w krajach ONZ, aby zapewnić dzieciom harmonijne, bezpieczne, radosne… dzieciństwo. Obowiązująca do dzisiaj Konwencja o Prawach Dziecka z racji ilości podejmowanych przez nią norm, dyrektyw, obszarów, zagadnień uznawana jest za najbardziej uniwersalną umowę dotyczącą niezbywalnych praw człowieka, a jej fundamentalnym założeniem jest bezwzględne uznanie obowiązków osób dorosłych, podmiotów i instytucji wobec dzieci.

      Ta okrągła 30 rocznica…stała się ważnym, pięknym i mądrym pretekstem do jeszcze ważniejszych, piękniejszych i mądrzejszych działań edukacyjnych oraz wydarzeń o wydźwięku integracyjnym realizowanych w naszej szkole. W kreatywnych projektach i zespołowych działaniach uczniowsko-nauczycielskich uhonorowaliśmy rocznice uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

      W rocznicę uchwalenia konwencji - 20 listopada 2019 roku - uczniowie, nauczyciele naszej szkoły przyszli ubrani na niebiesko lub posiadali niebieskie elementy i akcesoria. Na terenie szkoły zostały wyeksponowane materiały, które pokazywały, że dziecko wymaga szczególnego traktowania, opieki i troski. Wystawa na ten temat wzbudziła duże zainteresowanie oglądających, a jednocześnie pokazała, że poprzez przekaz artystyczno - twórczy uczniowie zdobywają wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka.

      Ponieważ prawa dziecka znajdują także odzwierciedlenie w codziennym życiu ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane. W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań. W ramach akcji uczniowie klas młodszych I-II wzięli udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce i rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu przygotowanych przez uczniów klasy Va. Podczas zajęć nie mogliśmy nie wspomnieć o osobie J. Korczaka, który całe swoje życie poświęcił walce o prawa najmłodszych.

      To był piękny i mądry dzień, a ranga i rola tego „traktatu o szczęśliwym dzieciństwie” jest nie do przecenienia. Zasady w nim obowiązujące są ponadczasowe i uniwersalne. Staje się więc oczywiste, że im bardziej uświadomimy dzieci o ich niezbywalnych prawach do harmonijnego, bezpiecznego, mądrego i wartościowego dzieciństwa przepełnionego miłością, szacunkiem, sympatią i akceptacja… tym większy jest potencjał na ich szczęśliwą, wrażliwą i mądrą przyszłość oraz dorosłość.

Czytaj więcej o: WIELKA SPRAWA – DZIECKA PRAWA

KONCERT MUZYCZNY GRUPY CELTIC TRIO

2019-12-01

 

      We wtorek 19 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się koncert w wykonaniu zespołu muzycznego Celtic Trio. Na scenie mogliśmy oglądać trójkę niezwykle utalentowanych osób, których połączyło zamiłowanie do tradycyjnej, skocznej muzyki celtyckiej. Potrafią bawić się melodiami i zarażać słuchaczy żywiołem oraz energią.

     W czasie koncertu słuchacze z klas V-VIII poznali rodowód muzyki celtyckiej, natomiast młodszym miłośnikom muzyki I-IV zaprezentowano bajkę muzyczną pt. „Legenda o Leprikonie”.

Usłyszeliśmy tradycyjne melodie bretońskie, reele szkockie, irlandzkie jigi oraz balladę w szkockim języku Gaelic. Słuchacze zobaczyli i usłyszeli instrumenty muzyczne charakterystyczne dla Irlandii, Szkocji, Bretanii i hiszpańskiej Galicji, takie jak: dudy hiszpańskie, dudy szkockie, tin whistle, bodhran, bombarda. Mogliśmy również oglądać tradycyjne stroje celtyckie. Największą ciekawość wzbudził kilt- element ludowego stroju Szkotów.Młodzi ludzie obejrzeli również krótki pokaz stepu irlandzkiego, a następnie chętni uczniowie mogli sami spróbować swoich sił w tańcu irlandzkim.

      Koncert pozwolił lepiej poznać Celtów, łączących hardość i wojowniczą naturę z umiłowaniem poezji i wrażliwością na piękno muzyki. Taka umuzykalniająca lekcja - to ciekawa forma popularyzacji różnych kultur i rodzajów muzyki wśród młodzieży.

Czytaj więcej o: KONCERT MUZYCZNY GRUPY CELTIC TRIO

Małe radości i drobne gesty życzliwości są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności….

2019-12-01


    

   Czwartek 21 listopada był w naszej szkole dniem pełnym uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Był Dniem Życzliwości i Pozdrowień.

Tego dnia na Dzień Dobry przedstawiciele SU obdarowali każdego w szkole -  Dyrekcję, uczniów, nauczycieli, obsługę szkoły „uśmiechniętymi buźkami”. Zachęcali w tym dniu do uśmiechu, miłego słowa,  ciepłego spojrzenia i przede wszystkim życzyli wszystkim „Wiele życzliwości na każdy dzień”. Korytarz udekorowano plakatami pt Dzień Życzliwości, na których pojawiły się przeróżne buźki, uśmieszki, miłe gesty i przede wszystkim słoneczka,  których promyki propagowały hasła: „Bądź miły”, „Uśmiechaj się”, ”Bądź życzliwy”, „Używaj słów proszę, dziękuję, przepraszam”, „Bądź uprzejmy”.

Jednym słowem – tego dnia było życzliwie.

   Dzień Życzliwości i Pozdrowień to wspaniały moment do przypomnienia, jak ważne w naszych codziennych relacjach są  proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy. Warto być życzliwym na co dzień. Zacznijmy od jednego dnia, a potem przedłużmy to na następne. Niech to będą tygodnie i miesiące życzliwości. Bądźmy życzliwi codziennie!. Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nam i osobom wokół nas. Pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas… z nawiązką! UśmiechUśmiechUśmiech

 

 Serdecznie pozdrawiamy społeczność szkolną, Rodziców oraz Przyjaciół Szkoły.

Życzymy wszystkim wielu radosnych chwil,

serdeczności oraz życzliwości każdego dnia.

    

                                                                               Samorząd Uczniowski

 

Czytaj więcej o: Małe radości i drobne gesty życzliwości są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności….

ZMAGANIA SPORTOWE W PIŁCE NOŻNEJ I RĘCZNEJ

2019-12-01

 

     Dziewczęta r. 2007 i mł. w składzie: Amelia Kucharska, Patrycja Sacha, Natalia Pater, Nikola Rychel, Zosia Wykurz, Julia Wylezińska, Malwina Wylezińska, Amelia Pater w Gminnym Turnieju w Halowej Piłce Nożnej zajęła I miejsce.

Drużyna w tym samym składzie w Mistrzostwach Powiatu SP w Halowej Piłce Nożnej wywalczyła II miejsce. Wielkie gratulacje!!!!!!!!!

     Dziewczęta r. 2005-06 w składzie: Natalia Góral, Paulina Jankowska, Amelia Kloc, Wiktoria Bobińska, Aleksandra Madziar, Kinga Turosz  w Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej wywalczyły I miejsce, a w powiecie miejsce III. Gratulacje!!

 

 

    Drużyna dziewcząt w składzie: Amelia Kucharska, Nikola Rychel, Emilia Zając, Zosia Wykurz, Natalia Pater, Daria Puzio, Julia Wylezińska, Patrycja Sacha, Malwina Wylezińska  w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej ( 19.11.2019r.) w pięknym stylu wywalczyła I miejsce, natomiast w Finale Powiatu Nyskiego w Piłce Ręcznej zajęła wysokie II miejsce i awansowała do półfinału wojewódzkiego. BRAWO DZIEWCZĘTA!!!!!!!!!!!!!!

    Drużyna chłopców w składzie: Karol Kieliszek, Artur Werner, Adrian Majchrzak, Adam Dawidowicz, Michał Mrozek, Mateusz Wilgos, Patryk Grzybczak, Jakub Segeth, Bartosz Bobryk w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej zajęła II miejsce.

Czytaj więcej o: ZMAGANIA SPORTOWE W PIŁCE NOŻNEJ I RĘCZNEJ

Turniej Gier i Zabaw „Mały Olimpijczyk

2019-12-01

 

     19.11.2019r. w Hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie , w ramach projektu „Trzymaj formę” odbył się Turniej Gier i Zabaw „Mały Olimpijczyk”.

W rywalizacji brały udział klasy 2a, 2b 3a i 3b. Zabawę wygrała klasa 3a, ale  pozostałe klasy spisały się również dobrze. Najważniejsze, że wszystkie dzieci świetnie się bawiły i wykonywały swoje zadania najlepiej, jak potrafiły.

Wszystkim uczniom bardzo gratulujemy !!!!!!!!!!!!!!!!!

Czytaj więcej o: Turniej Gier i Zabaw „Mały Olimpijczyk

DLA NIEPODLEGŁEJ…

2019-11-15

 

„Niepodległa, niepokorna,

Zawsze była, będzie, jest.

Uskrzydlona bielą Orła,

Bije rytmem naszych serc.

Niepodległa, niepokorna,

Już nie zniknie nigdy z map,

Bo jest nasza, bo jest wolna,

Bo na imię Polska, Polska ma.”

 

    W dniu 8 listopada 2019 roku świętowaliśmy podczas uroczystej akademii 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń historycznych. Uczniowie klas VII przedstawili koleje losu naszego kraju w drodze do niepodległości. Recytacja wierszy oraz wspaniałe pieśni patriotyczne przybliżyły historię Polski, bohaterstwo żołnierzy i rolę marszałka Piłsudskiego w tamtym czasie. Oddaliśmy hołd tym, którzy zginęli, abyśmy mogli cieszyć się wolnością.

   O godzinie 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy uroczyście nasz hymn narodowy, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. Odświętne stroje galowe podniosły rangę tego wydarzenia.

    To właśnie 11 listopada sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków, pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten, dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

    Dzięki takiej lekcji patriotyzmu uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, jak także interesować się rodzimą kulturą oraz historią. Natomiast godło, flaga, hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy oraz tożsamości.

Czytaj więcej o: DLA NIEPODLEGŁEJ…

MOFUS

2019-11-11

 

      22 października 2019 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory do MOFUS-u  - Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie.

Rada ma charakter konsultacyjny. Do zadań Rady należy:

-współpraca młodzieży na terenie Gminy,

-przekazywanie organom Gminy inicjatyw działań na rzecz młodzieży,

-monitorowanie potrzeb młodzieży i upowszechnianie problematyki młodzieży.

Naszą szkołę godnie reprezentować będą uczniowie:

Lena Kalisz z klasy VII a

Dawid Kloc z klasy VIII b

Gratulujemy!! Życzymy wielu nowych doświadczeń oraz realizacji ciekawych pomysłów.

Czytaj więcej o: MOFUS

"ŚWIATEŁKA PAMIĘCI"

2019-11-11

      Koniec października to czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. To także czas na pielęgnowanie pamięci o tych, którzy odeszli. Uczniowie- członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz SK PCK i nauczyciele naszej szkoły  (pracownicy świetlicy) zadbali o zapalenie symbolicznego „światełka” na grobach Paczkowian, których z różnych przyczyn nie mogli odwiedzić bliscy.  W mglisty, chłodny poranek, w przededniu  Wszystkich Świętych wolontariusze udali się na cmentarz, by w skupieniu oddać hołd zmarłym.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za włączenie się w tę szlachetną akcję i podarowanie zniczy- „światełek pamięci” (uzbieraliśmy ich  prawie 200!).

 

"Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci. "

 

                               Wisława Szymborska

 

Czytaj więcej o: "ŚWIATEŁKA PAMIĘCI"