Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

„Z rąk do rąk podajemy
skromnej mądrości dar zwyczajny”.
Czesław Miłosz

 

 

 

Drodzy Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi szkoły, Koledzy i Koleżanki Emeryci
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

 

Szanowni Państwo!

 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. To od wyników Państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia Polaków.

 

Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

 

Życzę, abyście Państwo zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć,       a oni zachowali Was w swoich najlepszych wspomnieniach. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza Państwu zawsze powodów do dumy. Niech każdy postęp uczniów wynagradza trud niełatwej pracy, a życiowe sukcesy wychowanków niech świadczą o tym, że edukacja jest ich kapitałem na przyszłość.

 

Życzę Państwu wiele twórczej energii, odwagi i siły, do podejmowania nowych wyzwań,   także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 

Pracownikom administracji i obsługi składam serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów oraz dziękuję za trud i poświęcenie w codziennej pracy na rzecz społeczności szkolnej.

 

Natomiast nauczycielom emerytom życzę wszystkiego, co dobre, szczęśliwe i miłe, co budzi uśmiech, spokój napełnia optymizmem, siły do realizacji wszelkich zamierzeń, wiele radości z każdego dnia oraz odpowiedniego poziomu finansów pozwalających na spokojne życie.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie – Urszula Marszałek

 

 


 

Szanowni Rodzice, 


Informuję, że dzień 14 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W szkole organizowane będą dyżury w formie zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej od 7.00 do 15.00.

 

Urszula Marszałek - Dyrektor Szkoły

 

 


 

Szanowni Rodzice,

W związku z odbywającymi się w Parafii Misjami Świętymi w dniach 15-16-17 października 2019 r. zajęcia w szkole i opieka nad uczniami zorganizowane będą w sposób umożliwiający uczniom uczęszczającymi na lekcję religii udział w Misjach Świętych.

W zakresie sprawowanej opieki nad uczniami w dniach 15-16-17 października 2019 r., doprowadzenie dzieci do kościoła, opieka podczas Misji Świętych w kościele, doprowadzenie dzieci do szkoły odpowiadają nauczyciele uczący daną klasę według planu.

Uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii przebywają pod opieką świetlicy szkolnej.

Harmonogram Misji Świętych:

1. 15 października 2019 r.

- godzina 8.00-10.00 - uczniowie klas I-IV

2. 16 października 2019 r.

- godzina 8.00-10.00 - uczniowie klas V-VIII

3. 17 października 2019 r.

- godzina 8.00-9.00 - uczniowie klas I-IV

- godzina 9.00-10.00 - uczniowie klas V-VIII

 

Urszula Marszałek - Dyrektor SzkołyINFORMACJA dla RODZICÓW
 
           Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:
  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Beata Fluder
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze , pokój 5A w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie.
  3. Pielęgniarka pracuje w dniach: wtorek -  godz.  8.00 – 14.35, piątek – godz. 8.00 – 14.45
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Iwona Bąk, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Wojska Polskiego
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną  i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
                                                                                                    
Dyrektor szkoły – Urszula Marszałek

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy ofertę wyjazdu do Włoch (Watykan) w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II organizowanego przez Diecezję Opolską dla szkół noszących imię Jana Pawła II.

Oferta jest skierowana dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

 


 

 

     nprc           

 


 

   BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia 05/2019/2020

Procedura postępowania w

 przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

  1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
  2. Poz. 649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach organizacyjnych.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

  

 

 

Opis procedury

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie przeprowadza pielęgniarka lub higienistka szkolna bądź osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników szkoły,                      z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w szkole – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w szkole do niezbędnego minimum.

 4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel - wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 6. Pielęgniarka lub higienistka szkolna (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

                                                                                  

Paczków, 13.09.2019r.

 

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,

 

 

 

W związku z remontem ulicy Jana Pawła II w Paczkowie i utrudnieniami w dowozach i odwozach uczniów, zwracamy się z prośbą, aby w czasie dowozu i odwozu dzieci, korzystać z ulicy Witosa w celu odciążenia ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się przystanek autobusowy.

 

  


 

Sznowni Rodzice,

 

Rada Rodziców po konsultacji z przedsatwicielem firmy ubezpieczonej zaproponowała zakres ubezpieczenia Państwa dzieci,

zestawienie znajduje się w poniższej tabeli:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
OPCJA PODSTAWOWA 25 000,00 30 000,00
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ 50,00 59,00

 

 

 

 

Artykuły

WYSTAWA KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

2019-10-22

„Kto czyta – żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce -  na jeden żywot jest skazany.”

Te słowa Józefa Czechowicza były mottem naszej wystawy.

Na przygotowanej w ramach październikowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wystawie książki pojawiły się wydania o książkach, między innymi: „Z dziejów nauki
o książce”, „I książki mają swoją historię”, „Najdawniejsze zabytki języka języka polskiego”. Zostały także zaprezentowane perełki naszego księgozbioru w postaci: „Jak powstaje książka” Jana Kuglina wydana przez Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych z 1933 roku, „Pochodnie w mroku” Antoniego Lange z 1927 wydana przez „Bibliotekę Domu Polskiego”, reprodukcję pierwodruku „Żywota Ezopa Frygi mędrca obyczajnego” z 1578 r. oraz reprodukcja karty z „Psałterza floriańskiego” z przełomu XIV i XV w.

Przebywający na przerwach uczniowie chętnie przeglądali zaprezentowane na wystawce książki.

 

Czytaj więcej o: WYSTAWA KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

Konkurs plastyczny „WARZYWA BRZECHWY NA WESOŁO” rozstrzygnięty

2019-10-22

Dnia 8 października biblioteka szkolna w ramach święta Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłosiła konkurs plastyczny  „WARZYWA BRZECHWY NA WESOŁO”.

W konkursie wzięły udział klasy I-III. Komisja  przyznała następujące miejsca:

I miejsce- Klasa IA, IB

II miejsce- Klasa IIB, IIA

III miejsce- Klasa IIIA, IIB

Wszystkie klasy otrzymały podziękowania oraz dyplomy pamiątkowe. Najpiękniejsze prace zostały zaprezentowane społeczności szkolnej na wystawie na korytarzu szkolnym.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny „WARZYWA BRZECHWY NA WESOŁO” rozstrzygnięty

W ŚWIECIE HOBBITÓW, KRASNOLUDÓW, CZARODZIEJÓW I TROLLI

2019-10-20

„Wiodą, wiodą drogi w świat,
Wśród lesistych gór zieleni,
W mrocznych grotach znacząc ślad,
Wśród zbłąkanych mknąc strumieni.
Poprzez zimny biały śnieg,
Łąki kwietne i majowe,
Omijając skalny brzeg
I pagóry księżycowe.
Wiodą, wiodą drogi w świat,

Pod gwiazdami mkną na niebie
-Choć wędrować każdy rad,
W końcu wraca w dom, do siebie.
Oczy, które ognia dziw
Oglądały i pieczary,
Patrzą czule w zieleń niw
I kochany domek stary.”

 

18 października 2019 roku klasy Va i Vb wybrały się do Ziębic, by obejrzeć spektakl teatralny pod tytułem „Hobbit, czyli tam i z powrotem” przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

      Któż z nas nie zna ponadczasowej powieści mistrza literatury fantasy J. R. R. Tolkiena, o przygodach odważnego hobbita Bilbo Bagginsa pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. To wyśmienite dzieło opowiada o przygodach tytułowego bohatera oraz jego niezwykłych przyjaciół: czarodzieja Gandalfa i odważnych krasnoludów. Podczas swojej podróży muszą stawić czoło wielu niebezpieczeństwom: przechytrzyć ogromnych goblinów, przeciwstawić się groźnym wargom i pająkom. A wszystko po to, aby na końcu drogi dotrzeć do podziemnych kopalni, w których przerażający smok Smaug zazdrośnie strzegł niewyobrażalnych skarbów.

    Jest to również przejmująca opowieść o przyjaźni, poświęceniu, ale nade wszystko o odwadze głównego bohatera. Dzięki czemu Bilbo wraca cało do ukochanego domu bogatszy nie tylko o nowe doświadczenia i grono wiernych przyjaciół, ale także bezcenny, tajemniczy oraz magiczny pierścień. Ci, którzy mieli tą niezwykłą przyjemność oglądania ekranizacji tej powieści na dużym ekranie bądź w zaciszu domowym, na pewno zastanawiają się jak z powieści J. R. R. Tolkiena można zrobić kameralna inscenizację. Jednak okazuje się, że to karkołomne przedstawienie w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji daje szansę opowiedzenia przygód pana Bagginsa w zupełnie inny sposób.

      Młody i niedoświadczony bohater pokonując liczne niebezpieczeństwa i stawiając czoła własnym słabościom, „dorasta”, dowiaduje się wiele o sobie samym, sprawdza granice własnych możliwości, poznaje smak klęski i wygranej.

       Młodzi widzowie, którzy odbyli magiczna wyprawę do Śródziemia Trzeciej Ery, przekonali się, że i dzisiaj w każdym z nas drzemie coś z małego, dzielnego hobbita. Duże wrażenie zrobiła na młodej publiczności charakteryzacja sceniczna, dzięki której baśniowe postaci- krasnoludy, hobbici, trolle czy elfy stawały się na chwilę rzeczywistością.

Spektakl teatralny wywołał zachwyt wśród widzów i przeniósł ich na kilkadziesiąt minut w świat niezwykłej, Tolkienowskiej wyobraźni.

 

 

Czytaj więcej o: W ŚWIECIE HOBBITÓW, KRASNOLUDÓW, CZARODZIEJÓW I TROLLI

Akcja "I my kodujemy"

2019-10-16

Code Week to społeczna inicjatywa, podczas której europejskie państwa organizują różnorodne wydarzenia związane z programowaniem. Od lat Ministerstwo Cyfryzacji wspiera tę inicjatywę.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy kochają programowanie.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką.

Nasza szkoła skusiła się na akcję Code Week i zorganizowała kilka działań związanych z programowaniem pod nazwą „I my kodujemy”. Wszyscy nauczyciele w dniach od 7 października do 18 października na swoich lekcjach zwiększają liczbę zadań, ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie w postaci zagadek, rebusów, szarad, krzyżówek, ćwiczeń problemowych. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie rozwiązują zagadki logiczne, matematyczne. W pracowni informatyki uczniowie wykonali gazetkę ścienną podkreślającą walory informatyki, robotyki, grafiki komputerowej. W klasach I-III na zajęciach informatyki przeprowadzono lekcje grafiki komputerowej. Bawiliśmy się z klasami trzecimi w kodowanie na wolnym powietrzu. Klasy 2 a, 2b, 3a, 3b wytypowały pięcioosobowe drużyny do Szkolnego Konkursu „Mali Mistrzowie Programowania”, który odbył się 15 października 2019 r., zainteresowani uczniowie starszych klas mieli okazję poćwiczyć programowanie w języku Scratch podczas konsultacji z nauczycielami informatyki. Wszystkie ukierunkowane na kodowanie, grafikę komputerową zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Czytaj więcej o: Akcja "I my kodujemy"

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

2019-10-06

„Uwaga! Uwaga!

Pierwszego dnia miesiąca października roku pańskiego 2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie nastanie historyczne wydarzenie. Władza w tejże szkole zostanie przekazana na ręce społeczności uczniowskiej.

Zapraszamy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do uroczystego przejęcia na czas trzech godzin lekcyjnych władzy w szkole.

Dyrektor szkoły - Zofia Wykurz

Wicedyrektor - Dawid Robak

Pedagog szkolny - Lena Kalisz

Zapraszamy!!...”

      Takimi oto słowami po raz pierwszy w historii szkoły rozpoczęliśmy uroczystość  „Dnia Samorządności”. Pani Dyrektor Urszula Marszałek  w formie symbolicznego klucza przekazała „władzę uczniom”. Rządy w szkole przejęła nowa Dyrekcja, pedagog szkolny i  grono pedagogiczne, czyli  uczniowie wybrani spośród młodzieży szkolnej. Wszyscy nauczyciele zostali nowymi uczniami, a Dyrekcja została mianowana uczniami klasy IB, co było wielkim, pozytywnym zaskoczeniem, zwłaszcza dla naszych najmłodszych uczniów. Serdecznie, gorąco i z radością przyjęli oni Dyrekcję do swoich szeregów. Po części oficjalnej przekazania władzy, uczniowie oraz nauczyciele bawili się wspólnie, uczestnicząc w dwóch konkurencjach:

 1.Portret wychowawcy

 Chętni uczniowie z każdej klasy musieli w ciągu 2 minut  narysować  portret swojego wychowawcy. Portrety wyeksponowane zostały na wystawie „Portret wychowawcy”. Wszyscy – młodzież, rodzice, a zwłaszcza wychowawcy podziwiali z uśmiechem na twarzach sympatyczne dzieła swoich uczniów.

 2.Nietuzinkowa moda szkolna

 Drużyny składające się z uczniów i nauczycieli musiały przygotować w ciągu 5 minut,z zaproponowanych rekwizytów strój szkolny, zarówno dla ucznia jak i dla uczennicy. Efekty oryginalnych, jedynych w swoim rodzaju, szalonych i nietypowych projektów stroju uczniowskiego wraz z krótkim opisem, podziwiano podczas pokazu mody.

 Uczestnicy obu konkurencji i efekty ich pracy nagrodzone zostały gromkimi brawami.

 Po apelu uczniowie przejęli obowiązki nauczycieli, prowadząc lekcje wg własnego pomysłu, a „Dyrekcja” hospitowała w tym dniu pracę nauczycieli, odwiedzając każdą klasę.

 Dzień ten był dla nas wszystkich nietypowym dniem. Dniem, który przepełniony był dobrą, wspólną zabawą, dobrym humorem i uśmiechem na twarzach. Był też okazją do rozwijania wśród uczniów umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, samorządności oraz chęci do działania. Uczniowie mieli też okazję chociaż przez chwilę poznać trud pracy pedagoga, wcielając się w role nauczycieli. Pomysł Dnia Samorządności został bardzo pozytywnie przyjęty przez całą społeczność szkolną.

 Wszyscy z niecierpliwością czekamy na pomysły Samorządu Uczniowskiego, a tym samym na kolejne odsłony Dnia Samorządności UśmiechUśmiechUśmiech

 

Czytaj więcej o: DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

NAUCZYCIEL WIDZI WIĘCEJ NIŻ TYLKO TWARZE DZIECI - ON STARA SIĘ ZOBACZYĆ ICH DUSZE…

2019-10-15

 

„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”

                                                                   Cyprian Kamil Norwid

      Taka była myśl przewodnia uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która miała miejsce dnia 11 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Paczkowie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Rolka, przewodnicząca Rady Rodziców Kornela Pajestka- Zarzecka, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

      Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani Dyrektor Urszuli Marszałek, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli emerytów, grono pedagogiczne i pracowników szkoły. Następnie przekazała głos uczniom.

      Młodzi artyści piosenką oraz słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Doskonale zaprezentowali utwory muzyczne i poetyckie związane z październikowym świętem. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni miło spędzili czas, wsłuchując się w dźwięki muzyki, doskonałe teksty poetyckie oraz wpatrując się w świetnie przygotowane układy taneczne.

Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

      Na zakończenie akademii głos zabrała pani Dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości, były kwiaty, pamiątkowe upominki i słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły.

      Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie szczególne podziękowania skierowane w stronę pani Dyrektor i grona pedagogicznego popłynęły od  uczniów:

Szanowni Nauczyciele!

My Was doceniamy,

wiemy, że tak wiele dla nas się trudzicie

i w tak ciężkiej pracy upływa Wasze życie.

Każdy z nas w tej szkole znalazł pomocną dłoń,

szczery uśmiech i serce, każdy ma tu drugi dom.

My, uczniowie tej szkoły, z dumą i weselem

Chylimy z uznaniem czoła przed każdym nauczycielem!

 

Czytaj więcej o: NAUCZYCIEL WIDZI WIĘCEJ NIŻ TYLKO TWARZE DZIECI - ON STARA SIĘ ZOBACZYĆ ICH DUSZE…

JESTEŚMY UCZNIAMI WIELKIEGO POLAKA JANA PAWŁA II

2019-10-15

 

„My, Jana Pawła uczniowie

słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać…”

 

      Tymi słowami można opisać uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie. Od chwili nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II kontynuowana jest pamięć o NASZYM PATRONIE. Do rytuału szkoły należą uroczyste akademie, będące hołdem dla sławnego Polaka, papieża św. Jana Pawła II.

      11 października 2019 roku zgromadziliśmy się na uroczystej akademii, aby oddać hołd wdzięczności za to, że Ojciec Święty był i nadal jest wśród nas wielką osobowością i na zawsze zostanie piękną częścią naszej pamięci oraz wzorem do naśladowania. Tegorocznym uroczystościom przyświecało hasło: „PAPIEŻ- NASZ PATRON I WIELKI NAUCZYCIEL”. Uczniowie klasy Va i Vb zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, którego przesłaniem było wyrażenie Papieżowi- św. Janowi Pawłowi II naszej wielkiej wdzięczności oraz przypomnienie Jego nauczania. Z wielkim zaangażowaniem recytowano wybrane utwory liryczne i śpiewano chwytające za serce piosenki. W prezentacji multimedialnej nie zabrakło odniesień do historii naszego kraju, a także elementów biograficznych Jana Pawła II. W trakcie uroczystości w imieniu nauczycieli i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie złożono kwiaty pod popiersiem Jana Pawła II, dzięki czemu wydarzenie nabrało jeszcze bardziej podniosłego charakteru.

      Oglądając i podziwiając występy artystyczne uczniów , można było odczuć, iż właśnie Jan Paweł II jest blisko, uśmiecha się i błogosławi, dodając wiary i nadziei na każdy dzień. Jesteśmy pewni, iż wielki miłośnik teatru i nieoceniony poeta spogląda na swych podopiecznych i jest dumny z ich wspaniałej twórczości.

TO WIELKI ZASZCZYT- który zobowiązuje, a zarazem pomaga w każdych łatwych i trudnych momentach- BYCIE UCZNIEM WIELKIEGO POLAKA JANA PAWŁA II! 

Czytaj więcej o: JESTEŚMY UCZNIAMI WIELKIEGO POLAKA JANA PAWŁA II

CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ

2019-10-15

 

      10 października 2019 roku w naszej szkole funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Paczkowie przeprowadzili pogadankę z uczniami oraz kadrą pedagogiczną, podczas której poruszono tematykę związaną z ogólnopolską kampanią edukacyjno- informacyjną Państwowej Straży Pożarnej pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą.

      Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat - zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnieniem właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie ze sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu oraz tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

      W trakcie pogadanki strażacy przedstawili prezentację opracowaną na potrzeby kampanii przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz omówili zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń , jak również zaprezentowali działanie czujek tlenku węgla.

      Niech podejmowane działania profilaktyczne będą „zastrzykiem” cennej wiedzy, z której uczniowie będą mądrze korzystać na co dzień.  

Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego.

Czytaj więcej o: CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ

WSZEM I KAŻDEMU Z OSOBNA WIADOMYM SIĘ CZYNI, IŻ DZIECINA ZOSTAJE PASOWANA NA ŻACZKA- PIERWSZACZKA!

2019-10-11

      Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez naszej szkoły. W tym roku miało ono miejsce 1 października 2019 roku. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci, bo tego właśnie dnia uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona społeczności szkolnej.

       Podczas akademii pierwszoklasiści zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki.  Uczniowie przedstawili program artystyczny, w czasie którego tańczyli, recytowali wiersze i śpiewali piosenki wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności.

       Po programie artystycznym p. dyrektor Urszula Marszałek dokonała aktu pasowania każdego pierwszaka na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie i wraz z wychowawcami wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz medale. Żaczki- pierwszaczki były bardzo zadowolone i miło zaskoczone podarunkami oraz życzeniami sukcesów. Nie zabrakło też upominków w postaci rożków obfitości od rodziców.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów!

Czytaj więcej o: WSZEM I KAŻDEMU Z OSOBNA WIADOMYM SIĘ CZYNI, IŻ DZIECINA ZOSTAJE PASOWANA NA ŻACZKA- PIERWSZACZKA!

SŁODKA ŚRODA

2019-10-06

   Od miesiąca października w naszej szkole ruszyła akcja " Słodka środa" organizowana od tego roku szkolnego przez Radę Rodziców będącą jednocześnie jej inicjatorem. Zdarzenie to będzie miało miejsce na terenie naszej szkoły w każdą środę. Przedstawiciele z poszczególnych klas będą przygotowywać słodkie a zarazem zdrowe przekąski dla dzieci a następnie sprzedawać za symboliczną złotówkę. Pierwszą, bardzo udaną akcję mamy już za sobą. Odbyła się drugiego października i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów zarówno młodszych jak i starszych klas, którym zaserwowano pyszne galaretki, kubki owocowe, rogoliki drożdżowe i śliwkowy smakołyk. Nieodzownym elementem była równie chętnie nabywana przez dzieci woda mineralna. Pionierem akcji była klasa II b. Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i pomysłowość.

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnej zabawy pod hasłem:
"Słodka środa...miła, zdrowa, kolorowa".

Pozdrawiamy
Rada Rodziców


Czytaj więcej o: SŁODKA ŚRODA