Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna


 

 

     nprc           

 


 

   BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia 05/2019/2020

Procedura postępowania w

 przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

  1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
  2. Poz. 649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach organizacyjnych.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

  

 

 

Opis procedury

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie przeprowadza pielęgniarka lub higienistka szkolna bądź osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników szkoły,                      z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w szkole – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w szkole do niezbędnego minimum.

 4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel - wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 6. Pielęgniarka lub higienistka szkolna (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

                                                                                  

Paczków, 13.09.2019r.

 

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,

 

 

 

W związku z remontem ulicy Jana Pawła II w Paczkowie i utrudnieniami w dowozach i odwozach uczniów, zwracamy się z prośbą, aby w czasie dowozu i odwozu dzieci, korzystać z ulicy Witosa w celu odciążenia ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się przystanek autobusowy.

 

  


 

Sznowni Rodzice,

 

Rada Rodziców po konsultacji z przedsatwicielem firmy ubezpieczonej zaproponowała zakres ubezpieczenia Państwa dzieci,

zestawienie znajduje się w poniższej tabeli:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
OPCJA PODSTAWOWA 25 000,00 30 000,00
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ 50,00 59,00

 

 

 

 

Artykuły

KOLEJNY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

2019-09-06

 

      2 września 2019 roku po dwumiesięcznej przerwie w szkole zapanował gwar, a to za sprawą uczniów i ich rodziców, którzy przybyli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Punktualnie o godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek, co oznaczało, że nowy rok szkolny zawitał do szkoły. Po odśpiewaniu hymnu zebranych przywitała przewodnicząca szkoły. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor - Urszula Marszałek, która powitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły.

      Wszyscy uczniowie zostali zachęceni do rozwijania swoich pasji i talentów, do pracy nad sobą oraz zaangażowania we własny rozwój.

Bardzo ciepło zostali powitani najmłodsi - pierwszoklasiści, onieśmieleni oraz przejęci w tak ważnym dla nich dniu. Po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły i stawiają pierwsze kroki na ścieżce edukacji.

      Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdyż:

„Wybiła już godzina.

Rok szkolny się zaczyna.

Znów dni popłyną znakomite

Nad książką szkolną, nad zeszytem.

A na początek

Życzymy wszystkim samych szóstek i piątek”.

 

Drodzy Uczniowie,życzymy Wam aby ten rok szkolny był czasem sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Aby szkoła była dla Was miejscem, do którego chce się wracać.

Szczególne życzenia powodzenia kierujemy do tegorocznych Pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą.

Nauczycielom składamy życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem spokojnej, efektywnej pracy, a wszystkim Rodzicom /Opiekunom życzymy cierpliwości i licznych miłych przeżyć związanych z sukcesami Waszych dzieci.

Czytaj więcej o: KOLEJNY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

2019-06-25

 

      Oficjalnie 19 czerwca przygoda ze szkołą w roku szkolnym 2018/2019 dobiegła końca. Nadszedł najbardziej wyczekiwany dzień roku szkolnego. Jednak nim uczniowie otrzymali świadectwa, wzięli udział  w dziękczynnej mszy św. odprawionej w kościele parafialnym.

       Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego oraz szkolnego. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie wraz z wychowawcami, rodzice, nauczyciele. Zebranych powitała pani Dyrektor Urszula Marszałek, która podsumowała miniony rok szkolny.

      Dyrektor szkoły  serdecznie podziękowała Radzie Pedagogicznej za całoroczną pracę, trud i zaangażowanie. Uczniom za pracę na miarę swoich możliwości, za liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, za godne reprezentowanie szkoły. Rodzicom za zrozumienie, zaufanie i okazywaną pomoc oraz życzliwość. Pracownikom obsługi i administracji za codzienny trud i wysiłek. Przyjaciołom szkoły za wszelkie przejawy ludzkiej życzliwości. Do absolwentów skierowała słowa, że w życiu jest wiele rzeczy, które przemijają. Jednak każda z nich pozostawia po sobie jakiś ślad. Dzisiejszy dzień to chwila radosna, ale i pełna zadumy, to poczucie częściowego spełnienia, ale i rodzące się pytania o przyszłość. Przed naszymi absolwentami droga…ku dalszemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości.

      Następnie wychowawcy poszczególnych klas wraz z dyrekcją wręczyli nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce, a rodzicom listy gratulacyjne i dyplomy „Przyjaciela szkoły”. Specjalną nagrodę i tytuł PRYMUSA SZKOŁY otrzymała Zofia Jałowiec, która uzyskała średnią w nauce 5,73.

      Był to również szczególny dzień dla uczniów klas ósmych, którzy stali się absolwentami szkoły. Krótkim wystąpieniem podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za te wspólne lata. Nieodłącznym elementem zakończenia roku jest zawsze uroczysty polonez  w wykonaniu absolwentów- tak było i tym razem. Uczniowie zatańczyli piękny układ tego tańca narodowego. Podczas uroczystości nie zabrakło wielu wzruszeń, bo był to czas na wspomnienie szkolnych sukcesów i drobnych potknięć. Były gratulacje, podziękowania i łza w niejednym oku. Wszystkim absolwentom życzymy realizacji marzeń i planów.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa pozostałym uczniom.

      Pora schować plecaki, odłożyć książki. Zacznijmy cieszyć się wakacjami - czasem wypoczynku, wycieczek i wypraw w nieznane.

Drodzy uczniowie, radujcie się zachłannie wakacjami, abyście we wrześniu wrócili do szkoły naładowani zapałem i energią do poznawania świata.

 

Dziękujemy wszystkim za ten rok szkolny. Życzymy miłego oraz bezpiecznego odpoczynku i do zobaczenia po wakacjach!

Czytaj więcej o: UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

2019-06-25

 

      6 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Paczkowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród uczniom ze wszystkich szkół naszej gminy, którzy zdobyli wysokie miejsca            w konkursach przedmiotowych i mogą pochwalić się sukcesami sportowymi w roku szkolnym 2018/2019. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie „Trójki”.

      Nagrody oraz dyplomy wręczał pan Burmistrz Artur Rolka wraz z panią Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyną Rolką.

Za zdobycie czołowych miejsc w etapie gminnym KONKURSU POLONISTYCZNEGO zostali nagrodzeni:

  • Julia Pater- I miejsce
  • Michał Szczotka- I miejsce

 

  • KONKURSU HISTORYCZNEGO:
  • Dawid Kloc- II miejsce

 

  • KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
  • Patryk Reichel- III miejsce

 

  • KONKURSU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM:
  • SKŁAD DRUŻYNY:

Lena Glińska, Patrycja Sacha, Oliwier Paraciej, Mateusz Wilgos- III miejsce

 

Szczególną nagrodą został uhonorowany nasz sportowy team siostrzany: Amelia, Julia i Natalia Pater za wybitne osiągnięcia w PUCHARZE POLSKI W JIU-JITSU.

Pan Burmistrz pogratulował wszystkim uczniom uzyskanych wyników, a także podziękował za trud i pracę włożoną w naukę.

      Przyznane wyróżnienia obrazowały jak duży potencjał drzemie w naszej młodzieży. Wśród nagrodzonych uczniów mamy bardzo zdolnych humanistów, historyków, anglistów, mamy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także utalentowanych sportowców. Uczniowie ci dzięki swojej ciężkiej pracy, wytrwałości, pomocy nauczycieli oraz  wsparciu rodziców uzyskali wspaniałe wyniki i zostali docenieni przez organizatorów konkursów, olimpiad czy przeglądów.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej o: NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

XIII PIELGRZYMKA RODZIN SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

2019-06-17

 

      Wczesnym rankiem 10 czerwca 2019 roku przedstawiciele społeczności szkolnej- uczniowie, Pani Dyrektor, nauczyciele wzięli udział w Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Górze św. Anny. Góra św. Anny powitała nas pięknym słońcem, tym radośniej podążyliśmy do Bazyliki św. Anny i oczekiwaliśmy na mszę św.

      W gronie około 300 uczniów z 10 szkół  uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. z udziałem pocztów sztandarowych, której przewodniczył ks. Artur Juzwa. Witając przybyłych wypowiedział słowa do zgromadzonych, że jesteśmy szczęśliwcami, gdyż możemy chodzić do Szkoły Jana Pawła II. Dodał również, że patronat Jana Pawła II zobowiązuje: Jego nauka, Jego postawa, to, czego nas uczył przez całe życie od dzieciństwa po ostatnie chwile przebywania tutaj na ziemi- to wyzwanie i zadanie. Życzył nam, abyśmy tego ducha Ojca Świętego gorliwie zdobywali w naszych szkołach, w naszych środowiskach.

Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki wysłuchali krótkiej konferencji, którą wygłosił zaproszony gość, proboszcz parafii katedralnej w Opolu, ks. Waldemar Klinger. Przypomniał, że Jan Paweł II był dla młodych ludzi ojcem, że zawsze się o nich troszczył, ale równocześnie stawiał trudne zadania. Uczył żyć nie na skróty, ale w odpowiedzialności za siebie i innych.

Następnie poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II, gdzie odmówiona została modlitwa w intencji młodego pokolenia. Po przerwie w Domu Pielgrzyma odbyła się część artystyczna, w której mieliśmy możliwość i zaszczyt zaprezentować montaż słowno- muzyczny pt. „Wypłyń na głębię”. Spotkanie to było okazją do modlitwy, śpiewu i poczucia wspólnoty. I tak, jak śpiewał nasz chór, mogliśmy poczuć „nieziemską siłę rodzinki wujka Karola”.

      Nasza wizyta w tym szczególnym miejscu pozostawiła w nas niezapomniane wrażenia i przeżycia skrywane gdzieś w głębi serca. Właśnie tam- na Górze św. Anny- wśród wielu kolegów i koleżanek ze szkół Jana Pawła II poczuliśmy szczególną dumę oraz wielki zaszczyt bycia uczniami szkoły, której patronem jest św. Jan Paweł II. Tak wzmocnieni duchowo jesteśmy gotowi stawić czoło trudom i wyzwaniom, jakie nas czekają w przyszłym roku szkolnym.

      Mamy nadzieję, że to nasze rodzinne spotkanie wpłynie na podejmowanie wspólnych wyzwań i przedsięwzięć organizowanych na tym samym fundamencie wychowawczym oraz poszerzy wiedzę na temat życia oraz twórczości Wielkiego Polaka- Świętego Jana Pawła II - w naszych społecznościach szkolnych.

Czytaj więcej o: XIII PIELGRZYMKA RODZIN SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

Kraków – Zakopane - Oświęcim

2019-06-09

    Kraków, Zakopane , Oświęcim – trzy miasta, które zwiedziliśmy – my uczniowie klas ósmych i młodszych naszej szkoły. W dniach 22-24 maja 2019 r. podczas wycieczki przeżyliśmy chwile  niezapomnianych wrażeń: podziwu, zachwytu, radości i dobrej zabawy ale też zadumy i przygnębienia. Zwiedziliśmy miejsca piękne i urokliwe, miejsca historyczne, Miejsca Pamięci.

    Wyprawę naszą rozpoczęliśmy od Krakowa. Spacerując po Krakowie zwiedziliśmy  Katedrę  Wawelską , Dzwon Zygmunta, dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Kościół Mariacki. Zwiedziliśmy Podziemia Rynku w Krakowie oraz podziwialiśmy uroki Rynku Głównego  wraz z jego wszystkimi atrakcjami: Sukiennicami, dorożkami i oczywiście gołębiami, które okazały się bardzo przyjazne i zarazem zabawne. Kolejny dzień naszej wyprawy to Zakopane. Zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, kolejką wjechaliśmy na Gubałówkę i  skocznię narciarską -  Wielką Krokiew. Największą dla nas atrakcją był oczywiście spacer po Krupówkach wraz z wszelkimi dobrami: pamiątkami, wyrobami kultury góralskiej i pysznościami czyli oscypkami, preclami i …. Zakopane opuściliśmy co prawda z pustymi portfelami ale za to zadowoleni i z pięknymi wspomnieniami. Ostatnim odwiedzanym przez nas miejscem był Oświęcim, a dokładnie Muzeum Auschwitz – Birkenau. Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci była dla nas unikatowym doświadczeniem edukacyjnym. Zobaczyliśmy kawałek historii smutnej i przerażającej. Wizyta w obozie  w Oświęcimiu na długo pozostanie w naszej pamięci.

     Naszą wycieczkę będziemy długo i dobrze wspominać. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy miejsca  mniej lub bardziej nam nieznane, przeżyliśmy niezapomniane chwile, a przede wszystkim wspólnie i miło spędziliśmy czas.

Organizatorami i opiekunami wycieczki byli p. Radosław Cygler, p. Patrycja Winiarska, p. Aneta Hamela-Glińska i p. Karol Borowiec

Czytaj więcej o: Kraków – Zakopane - Oświęcim

MAJOWY FESTYN RODZINNY

2019-05-30

      W sobotę 25 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Majowy Festyn Rodzinny pod hasłem „Kochamy Was, Mamy”. Okazją do spotkania się całej społeczności szkolnej, ale również społeczności lokalnej był przypadający w niedzielę Dzień Matki. Organizatorzy postanowili spędzić go wspólnie z całymi rodzinami.

Głównymi celami festynu były: kultywowanie tradycji, kształtowania u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodzina, zacieśnianie więzi emocjonalnej rodziców ze swoimi dziećmi- wspólne przeżywanie uroczystości, promocja szkoły w środowisku lokalnym, integracja jej ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci oraz młodzieży, prezentacja dorobku artystycznego szkoły, dostarczenie uczestnikom wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju.

       Pogoda tego dnia nie była idealna, lecz gości na festynie nie brakowało. Na plac szkolny przybyły całe rodziny: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i oczywiście dzieci, aby wspólnie się bawić i korzystać z przygotowanych atrakcji.

      Zabawa była wyśmienita! Na dobry początek na scenie zaprezentowano występy artystyczne. Uczniowie dedykowali swoim mamom piosenki, wiersze, układy taneczne oraz życzenia, jako podziękowanie i wdzięczność za troskę oraz wychowanie, za trud i opiekę, za wszelkie wysiłki, jakie wkładają w to, aby każdy dzień był najpiękniejszym dniem w ich życiu.

      Było co zajadać! Uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły wykazali mnóstwo inwencji twórczej i umiejętności, zarówno estetycznych, jak i kulinarnych. Przygotowano stanowiska z potrawami na ciepło i zimno, na słodko i kwaśno, na lekko i ostro. Uczestnicy festynu za drobna opłatą mogli skosztować nieziemskich dobroci mogących zachwycić swym smakiem i aromatem nawet wytrawnych smakoszy. Nie zawiedli rodzice, którzy jak zwykle, gdy zachodzi potrzeba, chętnie służą pomocą. Rodzicom składamy gorące podziękowania za ich wysiłek i zaangażowanie!

       Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, uczestniczyli w innych niż zwykle zajęciach szkolnych. Byli zadowoleni, odczuwali radość i satysfakcję z podjętych działań. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie interesującego.

Jeszcze raz składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festynu oraz gościom za ich liczne przybycie i szczodrość w przekazywaniu funduszy na rzecz naszej szkoły.

Czytaj więcej o: MAJOWY FESTYN RODZINNY

Sukcesy młodych ratowników

2019-05-20

 

   W czwartek - 16 maja 2019r. w gościnnych murach otmuchowskiego zamku odbyły się XXII Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy  PCK dla szkół podstawowych. Impreza pod hasłem „Promujemy zdrowy styl życia" zorganizowana została przez  Oddział Rejonowy PCK  w Otmuchowie.  W rywalizacji wystartowało 10 drużyn ze szkół podstawowych z Gmin: Otmuchów, Paczków i Kamiennik.

   Celem zawodów było poszerzenie umiejętności uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.  Czteroosobowe zespoły pokonywały trasę, na której były umieszczone stacje z upozorowanymi sytuacjami zagrażającymi życiu. Do symulowanych zadań należały: resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomie, krwotok z nosa, złamanie otwarte kończyny dolnej, omdlenie i uraz kręgosłupa. Pozoracje przygotowali nasi gimnazjaliści.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie po raz drugi udowodnili, że pierwsza pomoc nie jest trudna!

Drużyna w składzie:  Julia Pater, Piotr Kurnyta, Dawid Popiłka, Paweł Szafarczyk (wszyscy z klasy 8b)  zajęła  I.  miejsce!!! 

Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów!!!!!!!! Dziękujemy pozorantom za ciekawe symulacje zdarzeń na stacjach.

Czytaj więcej o: Sukcesy młodych ratowników

„Dzień Żonkila”- święto nadziei

2019-05-20

 

        Po raz pierwszy włączyliśmy się w akcję na rzecz Stowarzyszenia Auxilium Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie- „Dzień Żonkila”.

28 kwietnia b.r.- w niedzielę, uczniowie naszej szkoły w żółtych koszulkach i z żonkilami w dłoniach, w ramach akcji "Pola Nadziei" kwestowali do puszek, zbierając pieniążki na rzecz nyskiego hospicjum.
        Ten szczególny dzień miał na celu zwrócenie uwagi na osoby ciężko chore, które żyją w naszym otoczeniu i podarowanie im nadziei na lepsze jutro. Promował  też ideę wolontariatu, pokazując radość, jaką niesie pomaganie drugiemu człowiekowi. Celem akcji  było również uwrażliwienie na los osób chorych i niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Paczkowa za wsparcie tej wspaniałej idei!

 

Czytaj więcej o: „Dzień Żonkila”- święto nadziei

WIELKANOC DLA SENIORA

2019-04-23

„Nadzieja dla wszystkich cierpiących,

którą możemy nieść razem”

 

       Ostatni tydzień przed Wielkanocą to zawsze czas przygotowań, zakupów, gotowania, pieczenia, sprzątania… Uczniowie naszej szkoły zatrzymali się na chwilę w tym szalonym pędzie, aby 18 kwietnia 2019 roku udać się z wizytą i osobiście złożyć życzenia pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Paczkowie.

Jest to miejsce, gdzie przebywają osoby potrzebujące ustawicznej pomocy ze względu na stan zdrowia czy podeszły wiek, a których rodziny z różnych względów nie zawsze mogą pozwolić sobie na codzienną obecność. Wiemy, że człowiekowi najbardziej potrzebna jest właśnie obecność drugiego człowieka. Z potrzeby serca powstał więc pomysł odwiedzin podopiecznych ZOL-u. Podczas spotkania złożyliśmy pensjonariuszom życzenia świąteczne i wręczyliśmy własnoręcznie wykonane kartki, palemki wielkanocne oraz czekoladowe smakołyki.

       Każdej wizycie zwykle towarzyszą łzy wzruszenia, rozmowy o troskach dnia codziennego i bardzo potrzebnym w tym wieku zdrowiu. Pensjonariusze choć na chwilę mogą zapomnieć o samotności, zwykłej, szarej codzienności. A wolontariusze kolejny raz mieli szansę przekonać się, jak wiele radości daje wspólne, międzypokoleniowe spędzanie czasu. W trudne, czasem samotne życie starszego pokolenia, wnoszą nieco optymizmu, okraszają codzienność odrobiną pogodnej radości i przedświątecznego nastroju. Spotkania tego rodzaju integrują pokolenia.

Czytaj więcej o: WIELKANOC DLA SENIORA

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA

2019-04-07

 

„Oczekiwanie, że coś miłego się wydarzy, to niemal połowa przyjemności”.

                                                                                                                       Ania Shirley

 

 

     Któż (zwłaszcza jeśli jest dziewczynką) nie zna Ani z Zielonego Wzgórza?! Ta, będąca bestsellerem, ponad 100 – letnia książka z początku XX wieku, wzrusza kolejne pokolenia. Tym razem została wykorzystana przez wrocławski Narodowy Teatr Edukacji i na jej kanwie powstał spektakl o takim samym tytule.

 

25 marca 2019 r. klasy IV a, IV b, V a, V b, VI a wybrały się do Ziębickiego Domu Kultury na spektakl teatralny „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Ania Shirley, to nastoletnia bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery, romantyczna, osobliwa dziewczynka walcząca o swoje marzenia, roztaczająca wokół siebie wielką radość i miłość. Jej przygody od lat zachwycają, bawią i wzruszają czytelników. To dziewczynka, która skradła serca swych opiekunów- Maryli i Mateusza- rozbawia do łez i pokazuje, że wiara w marzenia czyni cuda, a bycie damą nie zależy od ilości kwiatów na kapeluszu, ale od tego jak potrafimy wybrnąć z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy momentu pojawienia się na scenie głównej bohaterki Ani- była dokładnie taka, jaką ją sobie wyobrażaliśmy. Rudowłosa gaduła o wyjątkowo bujnej wyobraźni, ale bardzo wrażliwa i dobra, romantyczka oraz wieczna optymistka. Ania w tym przedstawieniu została naszym przewodnikiem po Zielonym Wzgórzu i napełniła nasze serca radością!

Pomimo iż przygody romantycznej Ani Shirley nie są przykładem radosnych wątków życia człowieka, to jednak młoda publiczność była zachwycona sztuką, która nie tylko ich bawiła, ale również wzruszyła. Uczniowie dostrzegli w Ani swoją rówieśniczkę, której problemy i sposób zachowania wybitnie koresponduje z tym, czego sami doświadczają.

Sztuka skierowana jest do wielbicieli przemyśleń, górnolotnych słów, nieokiełznanych marzeń i pragnień, gorącego serca, temperamentu i szalonych pomysłów marchewkowej bohaterki – Ani Shirley. Można ją z pewnością polecić każdemu miłośnikowi teatru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA