Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

godło
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 Pomóż wygrać PSP nr 3 w Paczkowie 1000 książek!

 

PSP nr 3 w Paczkowie  wzięła udział w konkursie plastycznym  ,,Tysiąc powodów, by czytać” – to okazja wspierająca szkolne biblioteki zorganizowana przez firmę Empik S.A.

Konkurs jest przeznaczony dla szkół podstawowych, a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej scenkę z wybranej przez uczniów książki.

Celem konkursu jest wyłonienie 10 laureatów - bibliotek szkolnych. Konkurs jest przeprowadzony z wykorzystaniem mobilnej Aplikacji Empiku. Laureaci są wybierani na podstawie głosowania internetowego. Głosowanie trwać będzie od 23.10.2019 r. do 28.11.2019 r. Zwycięskie szkoły otrzymują: pakiet 1000 książek wybranych przez laureatów z listy tytułów przedstawionych przez organizatora. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy, miłośników książek,  sympatyków  naszej szkoły o głos na naszą pracę. Chcemy wygrać 1000  książek dla naszych uczniów. Głosować można poprzez  darmową  mobilną aplikację MÓJ EMPIK. Aby oddać głos na naszą szkołę trzeba być uczestnikiem programu  Mój Empik.

Jak głosować?

W bazie danych należy wyszukać datę zgłoszenia szkoły: 18.10.2019 r., nazwę szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, miejscowość: Paczków.

Codziennie można oddać 1 głos. Alert aplikacji przypomina o możliwości oddania kolejnego głosu. Darmową aplikację EMPIK NA TELEFON można pobrać ze strony:  https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj.

 INFORMACJA dla RODZICÓW
 
           Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:
  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Beata Fluder
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze , pokój 5A w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie.
  3. Pielęgniarka pracuje w dniach: wtorek -  godz.  8.00 – 14.35, piątek – godz. 8.00 – 14.45
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Iwona Bąk, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Wojska Polskiego
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną  i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
                                                                                                    
Dyrektor szkoły – Urszula Marszałek

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy ofertę wyjazdu do Włoch (Watykan) w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II organizowanego przez Diecezję Opolską dla szkół noszących imię Jana Pawła II.

Oferta jest skierowana dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

 


 

 

     nprc           

 


 

   BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia 05/2019/2020

Procedura postępowania w

 przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

  1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami )
  2. Poz. 649 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach organizacyjnych.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

  

 

 

Opis procedury

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie przeprowadza pielęgniarka lub higienistka szkolna bądź osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników szkoły,                      z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w szkole – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w szkole do niezbędnego minimum.

 4. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel - wychowawca) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

5. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 6. Pielęgniarka lub higienistka szkolna (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

7. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

                                                                                  

Paczków, 13.09.2019r.

 

 

 

 


 

Szanowni Rodzice,

 

 

 

W związku z remontem ulicy Jana Pawła II w Paczkowie i utrudnieniami w dowozach i odwozach uczniów, zwracamy się z prośbą, aby w czasie dowozu i odwozu dzieci, korzystać z ulicy Witosa w celu odciążenia ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się przystanek autobusowy.

 

  


 

Sznowni Rodzice,

 

Rada Rodziców po konsultacji z przedsatwicielem firmy ubezpieczonej zaproponowała zakres ubezpieczenia Państwa dzieci,

zestawienie znajduje się w poniższej tabeli:

 

OPCJA UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
OPCJA PODSTAWOWA 25 000,00 30 000,00
ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ 50,00 59,00

 

 

 

 

Artykuły

DLA NIEPODLEGŁEJ…

2019-11-15

 

„Niepodległa, niepokorna,

Zawsze była, będzie, jest.

Uskrzydlona bielą Orła,

Bije rytmem naszych serc.

Niepodległa, niepokorna,

Już nie zniknie nigdy z map,

Bo jest nasza, bo jest wolna,

Bo na imię Polska, Polska ma.”

 

    W dniu 8 listopada 2019 roku świętowaliśmy podczas uroczystej akademii 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń historycznych. Uczniowie klas VII przedstawili koleje losu naszego kraju w drodze do niepodległości. Recytacja wierszy oraz wspaniałe pieśni patriotyczne przybliżyły historię Polski, bohaterstwo żołnierzy i rolę marszałka Piłsudskiego w tamtym czasie. Oddaliśmy hołd tym, którzy zginęli, abyśmy mogli cieszyć się wolnością.

   O godzinie 11.11 wszyscy odśpiewaliśmy uroczyście nasz hymn narodowy, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. Odświętne stroje galowe podniosły rangę tego wydarzenia.

    To właśnie 11 listopada sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków, pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten, dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

    Dzięki takiej lekcji patriotyzmu uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, jak także interesować się rodzimą kulturą oraz historią. Natomiast godło, flaga, hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy oraz tożsamości.

Czytaj więcej o: DLA NIEPODLEGŁEJ…

MOFUS

2019-11-11

 

      22 października 2019 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory do MOFUS-u  - Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie.

Rada ma charakter konsultacyjny. Do zadań Rady należy:

-współpraca młodzieży na terenie Gminy,

-przekazywanie organom Gminy inicjatyw działań na rzecz młodzieży,

-monitorowanie potrzeb młodzieży i upowszechnianie problematyki młodzieży.

Naszą szkołę godnie reprezentować będą uczniowie:

Lena Kalisz z klasy VII a

Dawid Kloc z klasy VIII b

Gratulujemy!! Życzymy wielu nowych doświadczeń oraz realizacji ciekawych pomysłów.

Czytaj więcej o: MOFUS

"ŚWIATEŁKA PAMIĘCI"

2019-11-11

      Koniec października to czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. To także czas na pielęgnowanie pamięci o tych, którzy odeszli. Uczniowie- członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz SK PCK i nauczyciele naszej szkoły  (pracownicy świetlicy) zadbali o zapalenie symbolicznego „światełka” na grobach Paczkowian, których z różnych przyczyn nie mogli odwiedzić bliscy.  W mglisty, chłodny poranek, w przededniu  Wszystkich Świętych wolontariusze udali się na cmentarz, by w skupieniu oddać hołd zmarłym.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za włączenie się w tę szlachetną akcję i podarowanie zniczy- „światełek pamięci” (uzbieraliśmy ich  prawie 200!).

 

"Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci. "

 

                               Wisława Szymborska

 

Czytaj więcej o: "ŚWIATEŁKA PAMIĘCI"

Turniej Piłki Nożnej

2019-11-11

      22 października 2019r. na paczkowskim Orliku odbył się Szkolny Turniej Gry w Piłkę Nożną Drużyn Mieszanych. W rywalizacji brało udział 6 drużyn, oto wyniki końcowe:

I miejsce- „Gumi- Jagódki” ( Bobińska Wiktoria, Kloc Amelia, Góral Natalia, Słowiak Szymon, Janczewski Kacper, Janczara Jeremiasz ).

II miejsce- „Króle piłki” ( Mrozek Michał, Reszka Bartek, Matus Antoni, Dawidowicz Adam, Bobryk Bartek , Piórek Konrad ).

III miejsce- „FC Valor” ( Wykurz Zofia, Rychel Nicola, Grzybczak Patryk, Kieliszek Karol, Majchrzak Adrian, Werner Artur, Wilgos Mateusz ).

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY WYGRANYM !!!

Czytaj więcej o: Turniej Piłki Nożnej

„PODIUM DLA POLSKI – ZA NAMI REKORDOWY CODE WEEK 2019!”

2019-11-08

To właśnie my pomogliśmy uzyskać taki wynik biorąc udział w tej akcji. Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało tegoroczny  Europejski Tydzień  Kodowania w artykule, który można przeczytać pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podium-dla-polski--za-nami-rekordowy-codeweek2019

 Z  15 139 wydarzeniami Polska wywalczyła  drugie miejsce na podium po Malcie w kategorii:  liczba inicjatyw w stosunku do populacji, według której ustalany jest coroczny ranking. Tak duża liczba zgłoszonych działań dała nam także trzecie miejsce pod względem łącznej liczby inicjatyw  po Turcji, która przeprowadziła  20 113 wydarzenia  i po Włochach, którzy zgłosili  15 505 wydarzeń.

W województwie opolskim odnotowano  163 wydarzenia.  Za udział w Europejskim Tygodniu Kodowania  zarówno szkoła, jak i uczniowie otrzymali certyfikaty od organizatorów Code Week 2019 za akcję „I my kodujemy”.

Czytaj więcej o: „PODIUM DLA POLSKI – ZA NAMI REKORDOWY CODE WEEK 2019!”

Dzień Głośnego Czytania

2019-10-08

    W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który obchodzony jest 29 września od 2001 roku  z inicjatywy Polskiej Izby Książki nasza szkoła przeprowadziła akcję głośnego czytania w klasach I-III. Do klas drugich uczennice klasy VIII a dotarły w piątek 27 września z opowiadaniami  z „Gangu słodziaków”, trzecie klasy poznały historie zwierzątek z zielonego lasu 30 września, a pierwszaki  zaznajomiły się ze słodziakami 1 października 2019 r. podczas uroczystości pasowania na czytelnika naszej biblioteki szkolnej.

    Tą akcją chcemy promować głośne czytanie dzieciom, ponieważ to ono właśnie rozwija wyobraźnię, język i pamięć, uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. A poza tym spotkania takie integrują naszych uczniów.

    Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

    Po lekturze dzieci odpowiadały na pytania związane z życiem zwierzaków-słodziaków oraz kolorowały szkice zwierzątek-pluszaków.

Czytaj więcej o: Dzień Głośnego Czytania

WYSTAWA KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

2019-10-22

„Kto czyta – żyje wielokrotnie. Kto zaś z książkami obcować nie chce -  na jeden żywot jest skazany.”

Te słowa Józefa Czechowicza były mottem naszej wystawy.

Na przygotowanej w ramach październikowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wystawie książki pojawiły się wydania o książkach, między innymi: „Z dziejów nauki
o książce”, „I książki mają swoją historię”, „Najdawniejsze zabytki języka języka polskiego”. Zostały także zaprezentowane perełki naszego księgozbioru w postaci: „Jak powstaje książka” Jana Kuglina wydana przez Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych z 1933 roku, „Pochodnie w mroku” Antoniego Lange z 1927 wydana przez „Bibliotekę Domu Polskiego”, reprodukcję pierwodruku „Żywota Ezopa Frygi mędrca obyczajnego” z 1578 r. oraz reprodukcja karty z „Psałterza floriańskiego” z przełomu XIV i XV w.

Przebywający na przerwach uczniowie chętnie przeglądali zaprezentowane na wystawce książki.

 

Czytaj więcej o: WYSTAWA KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

Konkurs plastyczny „WARZYWA BRZECHWY NA WESOŁO” rozstrzygnięty

2019-10-22

Dnia 8 października biblioteka szkolna w ramach święta Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłosiła konkurs plastyczny  „WARZYWA BRZECHWY NA WESOŁO”.

W konkursie wzięły udział klasy I-III. Komisja  przyznała następujące miejsca:

I miejsce- Klasa IA, IB

II miejsce- Klasa IIB, IIA

III miejsce- Klasa IIIA, IIB

Wszystkie klasy otrzymały podziękowania oraz dyplomy pamiątkowe. Najpiękniejsze prace zostały zaprezentowane społeczności szkolnej na wystawie na korytarzu szkolnym.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny „WARZYWA BRZECHWY NA WESOŁO” rozstrzygnięty

W ŚWIECIE HOBBITÓW, KRASNOLUDÓW, CZARODZIEJÓW I TROLLI

2019-10-20

„Wiodą, wiodą drogi w świat,
Wśród lesistych gór zieleni,
W mrocznych grotach znacząc ślad,
Wśród zbłąkanych mknąc strumieni.
Poprzez zimny biały śnieg,
Łąki kwietne i majowe,
Omijając skalny brzeg
I pagóry księżycowe.
Wiodą, wiodą drogi w świat,

Pod gwiazdami mkną na niebie
-Choć wędrować każdy rad,
W końcu wraca w dom, do siebie.
Oczy, które ognia dziw
Oglądały i pieczary,
Patrzą czule w zieleń niw
I kochany domek stary.”

 

18 października 2019 roku klasy Va i Vb wybrały się do Ziębic, by obejrzeć spektakl teatralny pod tytułem „Hobbit, czyli tam i z powrotem” przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

      Któż z nas nie zna ponadczasowej powieści mistrza literatury fantasy J. R. R. Tolkiena, o przygodach odważnego hobbita Bilbo Bagginsa pt. „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. To wyśmienite dzieło opowiada o przygodach tytułowego bohatera oraz jego niezwykłych przyjaciół: czarodzieja Gandalfa i odważnych krasnoludów. Podczas swojej podróży muszą stawić czoło wielu niebezpieczeństwom: przechytrzyć ogromnych goblinów, przeciwstawić się groźnym wargom i pająkom. A wszystko po to, aby na końcu drogi dotrzeć do podziemnych kopalni, w których przerażający smok Smaug zazdrośnie strzegł niewyobrażalnych skarbów.

    Jest to również przejmująca opowieść o przyjaźni, poświęceniu, ale nade wszystko o odwadze głównego bohatera. Dzięki czemu Bilbo wraca cało do ukochanego domu bogatszy nie tylko o nowe doświadczenia i grono wiernych przyjaciół, ale także bezcenny, tajemniczy oraz magiczny pierścień. Ci, którzy mieli tą niezwykłą przyjemność oglądania ekranizacji tej powieści na dużym ekranie bądź w zaciszu domowym, na pewno zastanawiają się jak z powieści J. R. R. Tolkiena można zrobić kameralna inscenizację. Jednak okazuje się, że to karkołomne przedstawienie w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji daje szansę opowiedzenia przygód pana Bagginsa w zupełnie inny sposób.

      Młody i niedoświadczony bohater pokonując liczne niebezpieczeństwa i stawiając czoła własnym słabościom, „dorasta”, dowiaduje się wiele o sobie samym, sprawdza granice własnych możliwości, poznaje smak klęski i wygranej.

       Młodzi widzowie, którzy odbyli magiczna wyprawę do Śródziemia Trzeciej Ery, przekonali się, że i dzisiaj w każdym z nas drzemie coś z małego, dzielnego hobbita. Duże wrażenie zrobiła na młodej publiczności charakteryzacja sceniczna, dzięki której baśniowe postaci- krasnoludy, hobbici, trolle czy elfy stawały się na chwilę rzeczywistością.

Spektakl teatralny wywołał zachwyt wśród widzów i przeniósł ich na kilkadziesiąt minut w świat niezwykłej, Tolkienowskiej wyobraźni.

 

 

Czytaj więcej o: W ŚWIECIE HOBBITÓW, KRASNOLUDÓW, CZARODZIEJÓW I TROLLI

Akcja "I my kodujemy"

2019-10-16

Code Week to społeczna inicjatywa, podczas której europejskie państwa organizują różnorodne wydarzenia związane z programowaniem. Od lat Ministerstwo Cyfryzacji wspiera tę inicjatywę.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy kochają programowanie.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką.

Nasza szkoła skusiła się na akcję Code Week i zorganizowała kilka działań związanych z programowaniem pod nazwą „I my kodujemy”. Wszyscy nauczyciele w dniach od 7 października do 18 października na swoich lekcjach zwiększają liczbę zadań, ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie w postaci zagadek, rebusów, szarad, krzyżówek, ćwiczeń problemowych. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie rozwiązują zagadki logiczne, matematyczne. W pracowni informatyki uczniowie wykonali gazetkę ścienną podkreślającą walory informatyki, robotyki, grafiki komputerowej. W klasach I-III na zajęciach informatyki przeprowadzono lekcje grafiki komputerowej. Bawiliśmy się z klasami trzecimi w kodowanie na wolnym powietrzu. Klasy 2 a, 2b, 3a, 3b wytypowały pięcioosobowe drużyny do Szkolnego Konkursu „Mali Mistrzowie Programowania”, który odbył się 15 października 2019 r., zainteresowani uczniowie starszych klas mieli okazję poćwiczyć programowanie w języku Scratch podczas konsultacji z nauczycielami informatyki. Wszystkie ukierunkowane na kodowanie, grafikę komputerową zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Czytaj więcej o: Akcja "I my kodujemy"